C7188 Úvod do molekulární medicíny

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010 - akreditace
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámit studenty se základy teoretických a metodických principů molekulární medicíny se zaměřením na molekulární farmakologii, vývoj nových léčiv a individualizovanou medicínu.
Osnova
 • 1. Úvod – historie, vymezení pojmu molekulární medicína, seznámení s obsahem kurzu - úvod do metod a principů molekulární medicíny na příkladu diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, translační výzkum, diagnóza a léčba v těsném vztahu, základy molekulární biologie a genetiky
 • 2. Molekulární patologie nádorových onemocnění – buněčný cyklus, apoptóza, genetická nestabilita nádorů, rizikové faktory, angiogeneze, tvorba metastáz, mikroRNA, nádor jako komplexní tkáň, histopatologická klasifikace nádorů, mechanismus účinku vybraných léčiv, invazivita/chemorezistence – příklady kolorektálního karcinomu, mamárního karcinomu a glioblastomu
 • 3. Moderní metodické přístupy v molekulární medicíně I – příprava biologického materiálu (tkáň, krev, stolice, FFPE) a izolace nukleových kyselin (kontrola kvality), genomika (Real-Time qPCR, DNA čipy, SNP čipy, CGH čipy, mikroRNA čipy, Real-Time PCR Arrays – srovnání technologických principů a přehled nejpoužívanějších technologií), využití genomiky pro molekulární klasifikaci nádorových onemocnění, jak navrhovat studie a jak číst publikace – výhody a limitace genomických metod
 • 4. Moderní metodické přístupy v molekulární medicíně II – proteomika (dvojrozměrná elektroforéza, hmotnostní spektrometrie, proteinové čipy), využití proteomiky v diagnostice nádorových onemocnění
 • 5. Molekulární epidemiologie – definice a vymezení oboru, identifikace molekulárních rizikových faktorů vzniku a rozvoje onemocnění, analýza vztahu molekulárních faktorů a vlivů prostředí na rozvoj nádorového onemocnění, význam molekulární epidemiologie u karcinomu plic a kolorektálního karcinomu
 • 6. Molekulární farmakologie I – cílená léčba – vývoj nových léčiv = identifikace nových molekulárních cílů, vysokovýkonný screening, tkáňové kultury, transgenní zvířecí modely, poměr rizik a prospěchu, ekonomická a etická hlediska při výběru identifikovaných cílu a vývoji nových léčiv
 • 7. Molekulární farmakologie II – principy biologické léčby – monoklonální protilátky – příprava monoklonálních protilátek a rekombinantních proteinů, nízkomolekulární inhibitory – racionální design léčiv, siRNA, mikroRNA – tlumení genové exprese na post-transkripční úrovni, transport léčiv (lipozomy, imunoglobuliny, nanočástice a supramolekulární systémy)
 • 8. Molekulární farmakologie III – individualizovaná medicína – léčba šitá na míru – pojmy farmakokinetika a farmakodynamika, farmakogenetika a farmakogenomika
 • 9. Prediktivní onkologie – vymezení oboru – individualizovaná medicína pro pacienty s nádorovým onemocněním na základě molekulárně-biologických vlastností nádoru, pojmy prognóza a predikce, parametry přežití, léčebná odpověď, časný záchyt onemocnění
 • 10. Nádorová imunoterapie – základní principy, vakcinace peptidovými antigeny, vakcíny založené na dendritických buňkách, tumor-infiltrující lymfocyty
 • 11. Terapeutické využití kmenových buněk, genová terapie dědičných poruch, prenatální diagnostika
 • 12. Základní podmínky molekulární medicíny – etika, právo, společnost
Literatura
 • ZIMA, Tomáš. Laboratorní diagnostika. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxxviii, 9. ISBN 9788024614236. info
Výukové metody
Teoretické přednášky.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
Doporučená studijní literatura
Pamela Greenwell, Michelle McCulley. Molecular Therapeutics: 21st Century Medicine. Wiley, 2007. 264pp, ISBN 978-0-470-01916-0
Ronald J. Trent. Molecular Medicine: An Introductory Text, 3rd Edition. Elseiver, 2005. 320pp ISBN 0-12-699057-3
Runge, Marschall S.; Patterson, Cam (Eds.) Principles of Molecular Medicine. Humana Press, 2006. 1304pp, ISBN 978-1-58829-202-5
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.