EN

PřF:G9901 Aplikovaná mineralogie - Informace o předmětu

G9901 Aplikovaná mineralogie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010 - akreditace
Rozsah
1/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (přednášející)
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Filip, Ph.D. (přednášející), prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (zástupce)
doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
! G9900 Tech. mineral. průmysl. odpadů && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Zvládnutí základního kurzu mineralogie a optické mineralogie a praktické zkušenosti s prací s polarizačním mikroskopem, DTA, RTG a elektronovým rastrovacím mikroskopem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory
předmět má 41 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat ucelený přehled o minerálním složení základních technických materiálů tak, aby posluchač byl schopen samostatně pomocí klasických mineralogických metodik, pracovat s hodnocenými materiály v diplomových pracích
Osnova
  • 1) Základní definice. Mineralogie obecná a technická. Systematický přehled technických minerálů. 2) Úloha v současném průmyslu a vědě - mineralogie hraniční obor mezi technickými a přírodovědnými vědami. Experimentální mineralogie, mineralogie technická. 3) Krystalochemie a geochemie syntetických krystalů. 4) Struktura a mikrostruktury polykrystalických minerálních surovin. Technické zhodnocení materiálů a genetické vazby na výchozí suroviny. 5) Mineralogie vybraných přírodních materiálů. Minerály a horniny přeměněné v průmyslových procesech. Mineralogie průmyslových a odpadových surovin. 6) Minerály a horniny jako suroviny a konečné produkty i. Přírodní materiály ii. Drahokamy a polodrahokamy iii. Zeolity iv. Luminofry v. Diamant a další přírodní polovodiče 7) Problémy krystalochemické homogenity přírodních a syntetických krystalů. Základní procesy a tvorba fází vi. Úloha elektronů v kystalických strukturách vii. Nekovové krystaly viii. Krystaly kovů a polokovů 8) Mineralogie keramických surovin: Keramické výrobky tavené, keramické výrobky spékané, nanokeramika 9) Nekovové monokrystaly 10) Mineralogická analýza a interpretace průmyslových procesů 11) Odpadové hospodářství - syntéza zeolitů 12) Technická mineralogie průmyslových odpadů - služba pro odpadové hospodářství
Metody hodnocení
Přednášky a praktická cvičení. Zápočet posluchač obdrží po předložení požadovaného počtu protokolů z praktické výuky. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2010/2011.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.