C2184 Introduction to programming in Python

Faculty of Science
Autumn 2011 - acreditation

The information about the term Autumn 2011 - acreditation is not made public

Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus 1 for the colloquium). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Stanislav Geidl (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
National Centre for Biomolecular Research - Faculty of Science
Supplier department: National Centre for Biomolecular Research - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Kurz slouží jako úvod do programování v jazyce Python. Výuka je zaměřena na praktické použití, především ukázky aplikace v přírodních vědách (řešení problémů a zpracování dat). Po ukončení předmětu budou studenti schopni používat základní programátorské konstrukce v jazyce Python (např. podmínky, cykly, funkce, základní datové typy). Dále budou studenti schopni vytvářet jednoduché programy v jazyce Python a dokáží Python využít jako nástroj pro zpracování dat získaných v rámci svých vědeckých a výukových projektů.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod - základní vlastnosti Pythonu, porovnání s ostatními jazyky, proč a k čemu lze používat Python.
 • Stručné seznámení s vývojovým prostředím jazyka Python, používaní modulů a knihoven.
 • Základní konstrukce jazyka: podmínky, cykly, základní datové typy, funkce, vstup a výstup.
 • Číselné typy.
 • Seznamy, řetězce, základy složitosti.
 • Rekurze
 • Práce se soubory: základy práce se soubory, otevírání souborů, čtení, zápis, souborové objekty
 • Příklady základních algoritmů: největší společný dělitel, prvočísla.
 • Další příklady algoritmů: řadící algoritmy, vyhledávání.
 • Datové struktury: vícerozměrná pole, slovníky, objekty.
 • Práce s textem, úvod do regulárních výrazů.
 • Využití externích knihoven v přírodních vědách.
Teaching methods (in Czech)
Přednášky a praktické cvičení u počítače, domací úkoly.
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium je uděleno na základě účasti na cvičeních, vypracovávání domácích úkolů, vypracování a obhájení samostatného projektu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, autumn 2021.