EN

PřF:G9901 Aplikovaná mineralogie - Informace o předmětu

G9901 Aplikovaná mineralogie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
1/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (přednášející)
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
! G9900 Technická mineralogie && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Zvládnutí základního kurzu mineralogie a optické mineralogie a praktické zkušenosti s prací s polarizačním mikroskopem, DTA, RTG a elektronovým rastrovacím mikroskopem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat ucelený přehled o minerálním složení základních technických materiálů tak, aby posluchač byl schopen samostatně pomocí klasických mineralogických metodik, pracovat s hodnocenými materiály v diplomových pracích
Osnova
 • 1. Základní definice. Mineralogie obecná a technická. Systematický přehled technických minerálů.
 • 2. Úloha v současném průmyslu a vědě - mineralogie hraniční obor mezi technickými a přírodovědnými vědami. Experimentální mineralogie, mineralogie technická.
 • 3. Krystalochemie a geochemie syntetických krystalů.
 • 4. Struktura a mikrostruktury polykrystalických minerálních surovin. Technické zhodnocení materiálů a genetické vazby na výchozí suroviny.
 • 5. Mineralogie vybraných přírodních materiálů. Minerály a horniny přeměněné v průmyslových procesech. Mineralogie průmyslových a odpadových surovin.
 • 6. Minerály a horniny jako suroviny a konečné produkty: i. Přírodní materiály. ii. Drahokamy a polodrahokamy. iii. Zeolity. iv. Luminofry. v. Diamant a další přírodní polovodiče.
 • 7. Problémy krystalochemické homogenity přírodních a syntetických krystalů. Základní procesy a tvorba fází: i. Úloha elektronů v kystalických strukturách. ii. Nekovové krystaly. iii. Krystaly kovů a polokovů.
 • 8. Mineralogie keramických surovin: Keramické výrobky tavené, keramické výrobky spékané, nanokeramika
 • 9. Nekovové monokrystaly
 • 10. Mineralogická analýza a interpretace průmyslových procesů
 • 11. Odpadové hospodářství - syntéza zeolitů
 • 12. Technická mineralogie průmyslových odpadů - služba pro odpadové hospodářství
Literatura
  doporučená literatura
 • Hlaváč, Jan. Základy technologie silikátů. Vyd. 2. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1988. 517 s.
 • ŠATAVA, Vladimír. Úvod do fyzikální chemie silikátů. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1965. 407 s. info
Výukové metody
přednášky, laboratorní cvičení, exkurze do průmyslových podniků
Metody hodnocení
předložení požadovaného počtu protokolů z praktické výuky, písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2010/2011.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.