GT0F3 Mechanika hornin

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Horák (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Konstantin Dudinskiy (cvičící), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Student má znát: Základy geologie, mechaniku zemin, stavební látky, základy stavební mechaniky, pružnost a plasticitu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Jiné omezení: Nutno zapsat též na VUT
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Student má zvládnout základní posouzení horninového prostředí (skalní a poloskalní horniny i zeminy) spolupůsobícího s konstrukcí. Bude seznámen s fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin a horninového prostředí a jejich ověřováním laboratorními a polními zkouškami. Bude seznámen s problematikou stavu napjatosti horninového masívu. Zvládne navrhování speciálních polních zkoušek, měření, instrumentace a monitoringu. Bude schopen základního posouzení stability skalních svahů a stěn a návrhu kotvení do hornin. Seznámí se s metodami komplexního stavebně-geologického průzkumu, s jejich navrhováním, realizací, vyhodnocením a zhodnocením. Posouzení horninového prostředí (skalní a poloskalní horniny) jako prostředí nutně spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti poloskalních a skalních hornin ověřované laboratorními a polními zkouškami. Speciální polní měření. Napjatost horninového masívu. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn. Zlepšování vlastností horninového prostředí injektáží a kotvením (návrh a výpočet). Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum a zhodnocení stavenišť občanských, průmyslových, dopravních a podzemních staveb. Typy a příčiny svahových pohybů. Chemizmus podzemní vody. Vychází se z poměrů ověřených přímými a nepřímými průzkumnými pracemi (excerpce, inženýrskogeologické mapování, geofyzikální průzkumné metody, odkryvné sondážní práce, laboratorní a polní zkoušky a měření). Horninové komplexy a horninové prostředí jsou charakterizovány obecně používanými klasifikačními systémy. Semestrální prací je zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu pro konkrétní lokalitu a stavbu.
Osnova
  • 1. Úvod, inženýrská geologie a mechanika hornin, jejich náplň, etapovost průzkumu, specifika
  • 2. Geomorfologie, geologické a inženýrskogeologické mapy 3. Práce stavebně-geologického průzkumu 4. Pokračování předchozího; Nedostatky a chyby průzkumu 5. Dokumentace průzkumných prací, hydrogeologické metody v průzkumu 6. Svahové pohyby 7. Diskontinuity; Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři 8. Pokračování předchozího 9. Polní zkoušky mechaniky hornin 10. Dtto, Stav napjatosti horninového masívu a jeho ověřování 11. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring 12. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn 13. Kotvení do hornin
Literatura
  • WEIGLOVÁ, Kamila. Mechanika zemin. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 186 s. ISBN 9788072045075. info
  • LAMBOJ, Ladislav a Zdeněk ŠTĚPÁNEK. Mechanika zemin a zakládání staveb. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 218 s. ISBN 9788001030943. info
  • ŠAMALÍKOVÁ, Milena. Inženýrská geologie a hydrogeologie. Brno: CERM, 1996. 77 s. ISBN 8021406232. info
  • BORISOV, Aleksej. Механика горных пород и массивов. 1980. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška
Informace učitele
Základní literatura předmětu MALGOT,J., KLEPSATEL,F., TRÁVNÍČEK,I.: Mechanika hornín a inžinierska geológia, Alfa Bratislava, 1992 GOODMAN, R.E.: Introduction to Rock Mechanics, John Wiley & Sons New York, 1989 PAŠEK, J., MATULA, M. a kol.: Inženýrská geologie I., II., ČMT-TP č. 76 Praha, 1995 HORÁK,V., PASEKA,A., POSPÍŠIL,P.: Inženýrská geologie a mechanika hornin , , 0
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.