XS050 Školní pedagogika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ingrid Procházková (cvičící)
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XS050/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 12:00–13:50 Z6,02006, K. Brücknerová
XS050/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 9:00–10:50 Z6,02006, M. Sedláček
XS050/03: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 12:00–13:50 Z6,02006, I. Procházková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 93 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 49/93, pouze zareg.: 0/93, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/93
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytne přehled o základních tématech (školní) pedagogiky. V úvodních částech kurzu se studenti seznámí a porozumí základům pedagogiky a postupně se přejde k tématům souvisejícím s denní praxí a životem škol, např. pedagogické komunikaci nebo vztahům školy a rodiny. Pozornost bude věnována i řízení školy či hlavním aktérům vzdělávání, tj. učiteli a studentovi.
Studenti budou mít na konci semináře přehled o pedagogice, jejích základních otázkách či tématech. Budou schopni identifikovat a rozčlenit informační zdroje z oblasti výchovy a vzdělávání. Studenti budou znát problematiku učitelské profese z mnoha pohledů, podobně budou mít přehled o žákovi, jako dalším klíčovém aktéru výuky. Studenti budou rovněž schopni objasnit podstatu a pravidla pedagogické komunikace a aplikovat je do vlastní práce. V neposlední řadě budou schopni vysvětlit principy současné školské reformy v kontextu jejich konkrétních oborů.
Osnova
 • 1. Pedagogika, její vymezení, předmět, cíle a metody. Členění pedagogických disciplín. Postavení v rámci systému věd. Školní pedagogika, její obsah a funkce.
 • 2. Základní pojmy a kategorie pedagogiky a obecné didaktiky (výchova, vzdělání, edukace, edukační procesy).
 • 3. Učitelská profese: specifika, obsah, kompetence, odpovědnosti, další vzdělávání. Profesiogram učitelské profese. Etické otázky.
 • 4. Role učitele v řízení pedagogického procesu (operativní a plánovitá činnost ve vyučování, pedagogické rozhodování, příprava na vyučování). Třídní učitel.
 • 5. Žák jako subjekt vzdělávání. Vývojová charakteristika, typy inteligence, přístup k učení, tvořivost.
 • 6. Pedagogická komunikace a interakce. Zásady komunikace ve škole a její vliv na průběh výuky.
 • 7. Klima školní třídy. Práce s klimatem, efekty klimatu a jeho význam ve výchovně vzdělávacím procesu.
 • 8. Škola jako instituce. Funkce školy. Vnitřní řízení a správa školy. Normy pro práci školy. Image školy.
 • 9. Současný vzdělávací systém v ČR (typy škol, struktura, obsahové zaměření...). Transformace českého školství.
 • 10. Kurikulum a kurikulární dokumenty (jejich vymezení, smysl, způsob práce s nimi).
 • 11. Školské zákony a jejich význam (legislativní proces, Sbírka zákonů). Další legislativní normy.
 • 12. Alternativní školství v ČR (typy škol, jejich základní charakteristika).
 • 13. Vzdělávací politika (vymezení a funkce, národní a nadnárodní úroveň vzdělávací politiky, základní dokumenty vzdělávací politiky a jejich obsah).
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
  neurčeno
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Translated by Karel Balcar. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 80-7178-626-8. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 172 s. ISBN 8071789666. info
 • JANÍK, Tomáš. Školní vyučování. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 178-183, 6 s. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9. info
 • ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. s. 277-281, 5 s. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, roč. 19, č. 2, s. 89-105. ISSN 1211-4669. Fulltext info
 • JANÍK, Tomáš. Oborové a předmětové didaktiky. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 651-655, 5 s. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JANÍK, Tomáš. Obsah vzdělávání. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 138-142, 5 s. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Rodiče a škola. In Průcha, J.. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 319-323, 5 s. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Sociální nerovnosti ve vzdělávání. In Průcha, J.. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 829-833, 5 s. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič a Jan PRŮCHA. Psychologie myšlení a řeči. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 135 s. ISBN 8071789437. info
 • PRŮCHA, Jan. Učitel :současné poznatky o profesi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 154 s. ISBN 80-7178-621-7. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, seminární práce...
Metody hodnocení
1. Úspěšné složení testu
testem budou ověřeny znalosti z výše uvedených oblastí školní pedagogiky.
2. a) minimálně 50% aktivní účast ve výuce a
b) seminární práce: podmínky pro uznání práce jsou následující: konzultace tématu s vyučujícím, výběr tématu z oblasti školní pedagogiky, správná práce s prameny podle citačních norem, smysluplné propojení teoretické a praktické části práce, rozsah 15 normovaných stran, hodnoceny budou vlastní názory, myšlenky a nápady v návaznosti na odbornou literaturu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.