F7710E Odborná praxe z fyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
40 hod praxe. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Filip Münz, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis předmětu musí potvrdit vyučující
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je umožnit studentům magisterského studijního programu Fyzika seznámit se s činností vybraného průmyslového nebo výzkumného pracoviště, kde jsou využívány fyzikální metody.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování praxe schopen:
- efektivněji využívat nabyté znalosti a dovednosti během studia při řešení reálných problémů v praxi;
- analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti, které se během praxe na daném pracovišti věnoval;
- jednodušší se adaptovat v pracovním prostředí po skončení studia.
Osnova
  • 1. Úvodní informační schůzka.
  • 2. Vlastní praxe.
  • 3. Závěrečné hodnocení.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠENK, Zdeněk. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : prakticky a přehledně podle normy OHSAS. 2., aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 311 s. ISBN 9788072637379. info
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Důležitost zapojení studentů do řešení problémů praxe. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 10-37, 27 s. ISBN 978-80-210-4482-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou praxe.
Metody hodnocení
Zápočet udělí vyučující kurzu na základě písemné zprávy o průběhu a výsledcích praxe v rozsahu minimálně 3 strany vyhotovené studentem a podepsané kontaktní osobou pracoviště.
Informace učitele
http://nymeria.physics.muni.cz/face/praxis/doc/pravidla_odborne_staze/
Předmět je vyučován každý semestr, výuka probíhá blokově. Student zapisuje variantu předmětu s koncovkou (K,E,T) podle pracoviště svého školitele.

Výběr pracoviště probíhá následovně.
U kontaktní osoby předmětu a na www stránkách
http://physics.muni.cz/praktika
je k dispozici seznam institucí, které jsou ochotné přijmout studenty na praxi, obsahující rovněž podmínky kladené institucí (ohledně počtu přijatých, vhodných období apod., na studenta - týkající se prospěchu, doporučení od pracovníků fyzikálních ústavů apod.). Student si vybere instituci a termín z uvedeného seznamu, s ohledem na uvedené podmínky, po konzultaci s vyučujícím kurzu. Některé instituce podmiňují přijetí studenta úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru prověřujícího způsobilost úspěšně absolvovat praxi, viz seznam, v jiných případech jde o rozhodnutí vyučujícího. Nalezení vhodného místa pro vykonání praxe není s ohledem na specifika předmětu garantováno.
Před nástupem do praxe obdrží student u vyučujícího dopis pro kontaktního zaměstnance vybrané instituce, ev. smlouvu k uzavření s touto institucí (je-li to nutná formalita). Jeden originál smlouvy student před udělením zápočtu vrátí, druhý zůstane instituci. Příslušný pracovník instituce pak potvrdí studentovi protokol o vykonání praxe, ten o jejím průběhu vypracuje zápis nebo prezentaci v rámci semináře. V případě vysokých nákladů spojených s praxí (doprava, ubytování) může student požádat (prostřednictvím vyučujícího) ředitele ústavu o finanční podporu.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/F7710E