FJ3022 Literatura frankofonních zemí

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět přináší stručný vhled do problematiky literatury frankofonních zemí od počátků po současnost s největším důrazem na dějiny těchto literatur v období 19. a 20. století. Přináší vhled do vývoje jednotlivých literárních tendencí, směrů a skupin vzhledem k dobovému kulturnímu kontextu jednotlivých zemí. Představuje studentům medailony nejdůležitějších autorů a vybízí k interaktivní analýze vybraných textů. Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem jednotlivých frankofonních literatur, tak aby samostatně dokázali charakterizovat jejich shodné a odlišné rysy a aby dokázali znalost těchto kultur a literatur vhodně uplatnit ve výuce francouzského jazyka. K tomuto kurzu je připraven e-learningový materiál na moodle PdF MU.
Výstupy z učení
Na závěr tohoto kurzu studenti: - získají přehled dějin literatury frankofonních zemí od počátků po dnešek s největším důrazem na 19. a 20. století; - naučí se zasadit literární tendence, směry a skupiny do širšího dobového kulturního kontextu; - analyzovat vybrané texty; - porozumí jakým způsobem vhodně pracovat s literárním textem v hodinách francouzského jazyka na ZŠ či na jazykových školách.
Osnova
  • 1. Literatura Švýcarska. 2. Literatura Belgie. 3. Literatura francouzské části Kanady. 4. Literatura oblasti Karibiku. 5. Literatura francouzsky mluvících zemí v Africe.
Literatura
  • Poučová, M. (2009). Frankofonní literatura. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1731
  • Šrámek, J. (2012). Panorama francouzské literatury: od počátku po současnost 2. Brno: Host.
  • Kyloušek, P. (2005). Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké literatury. Brno: Host.
  • Viart, D., & Vercier, B. (2008). La littérature française au présent: héritage, modernité, mutations. Paris: Bordas.
  • Brahimi, D. (2001). Langue et littératures francophones. Paris: Ellipses.
  • Gorceix. P. (2000). Littérature francophonne de Belgique et de Suisse. Paris: Ellipses.
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a odevzdání seminární práce.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Student vypracuje seminární práci v rozsahu 3 normostran (1800 úhozů na stranu), kterou nejprve přednese v semináři a následně odevzdá písemně. Práce musí obsahovat všechny požadované náležitosti a po jazykové stránce musí odpovídat jazykovým znalostem úrovně B2-C1 Evropského rámce pro jazyky. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.