SPk543 Poruchy chování 2 - poradenství, diagnostika a intervence

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 2. 10. 8:00–13:50 učebna 63, So 13. 11. 8:00–13:50 učebna 63, So 20. 11. 8:00–13:50 učebna 63
Předpoklady
Poruchy chování 1 - poradenství, diagnostika a intervence
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílit kompetence studentů v oblasti speciálněpedagogické intervence. Naučit je pracovat se základními intervenčními technikami v individuální/skupinové práci s dítětem s problémy/s poruchami chování v podmínkách rodiny, školy, institucionální výchovy.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student uplatňovat strategie intervence v případové práci na systémové/skupinové/individuální úrovni.
Osnova
 • • Pedagogické poradenství a intervence ve výchovně vzdělávacím procesu etopedie, vymezení poradenství ve vztahu k sociální práci
 • • Inkluzivní trendy v institucionální výchově/Standardy ústavní výchovy/Kontext individuální intervence
 • • Koncept resilience a inkluze ve speciálněpedagogické intervenci
 • • Specifika intervence v kontextu odlišných potřeb cílové skupiny: Internalizované poruchy chování/Extrenalizované poruchy chování
 • • Metody intervence - formy, témata
 • • Intervence 3P
Literatura
  povinná literatura
 • Rieger, Z. (2011) Návrat k rodině a domů – příprava na odchod z ústavní péče. (1. vyd.) Praha: Portál.
 • PETERKOVÁ, Michaela. Kurz dobré nálady : lépe zvládejte emoční propady a výkyvy. Illustrated by Libor Drobný. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 115 stran. ISBN 9788026210146. info
 • PACNEROVÁ, Helena. Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Vydání první. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2015. 57 stran. ISBN 9788074811388. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 109 s. ISBN 978-80-210-6617-5. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: Press Muni, 2010. 330 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • AYERS, Harry, Don CLARKE a Anne MURRAY. Perspectives on behaviour : a practical guide to effective interventions for teachers. 2nd ed. London: David Fulton, 2000. xx, 108. ISBN 1853466727. info
  doporučená literatura
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Vyd. 3. Praha: Portál, 2014. 390 s. ISBN 9788026207726. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • BĚHOUNKOVÁ, Leona. Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči. Vyd. 1. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 208 s. ISBN 9788074760204. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 s. ped. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • RIEGER, Zdeněk. Návrat k rodině a domů. Praha: Portál, 2009. 106 s. ISBN 9788073675448. info
Výukové metody
Diskuse v hodině, skupinové projekty, prezentace, seminární práce. Bloková výuka expresivních terapií. Případová práce. Samostudium.
Metody hodnocení
Zkouška, metodologie projektu/manuál pro práci se třídou - předcházení stigmatizace a vylučování žáka v riziku/s problémy/poruchami chování. Hodnocení 50:50
Navazující předměty
Informace učitele
doporučená literatura
Studie o právech dítěte. (1. vyd.) Brno: Česko-britská o.p.s., 2011.
Ševčík, D. (2011). Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence (1. vyd.) Praha: Portál.
Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. (1. vyd.) Praha: Grada Publishing
Reitmayerová, E., & Broumová, V. (2015). Cílená zpětná vazba: metody pro vedoucí skupin a učitele (Vydání třetí). Praha: Portál.
Felcmanová, L., Habrová, M., Katalog podpůrných opatření PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ. http://inkluze.upol.cz/ebooks/katalog-szn/katalog-szn.pdf
Furman, B. (2015) Nikdy není pozdě na šťastné dětství: jak překonat minulost. (1. vyd.) Praha: Portál.
Kořínek, P. (2015) V panelech a bublinách: kapitoly z teorie komiksu. Praha : Akropolis
Křivohlavý, J. (2004). Jak přežít vztek, zlost a agresi. (1. vyd.) Praha: Grada Publishing, a.s.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPk543