EN

FSS:PSY481 Úvod do kognitivních věd - Informace o předmětu

PSY481 Úvod do kognitivních věd

Fakulta sociálních studií
podzim 2009
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
Rozvrh
Čt 18:00–19:30 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenta s předmětem kognitivních věd, což je interdisciplinární přístup ke studiu teorie mysli. Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění kognitivní psychologii v širším kontextu příbuzných oborů získání poznatků z oblasti: filosofie mysli logiky umělé inteligence neurověd kognitivního modelování lingvistiky strojového učení
Osnova
  • Student je nejdříve seznámen se zastřešujícím pojmem kognitivní vědy, s příčinami jeho vzniku, stručnou historií včetně klíčových okamžiků, a také současnými výzkumy z této oblasti. Následující hodiny jsou věnovány jednotlivým oborům tvořícím kognitivní vědy. Nejdříve bude problematika nazírána z pohledu filosofie. Díky své míře obecnosti dokáže vytvořit základní rámec studia CS (kognitivních věd). Probírány jsou základní filosofické směry věnující se lidské mysli a jejich explanační síla pro vysvětlování mechanismů konstituujících mysl. Následující hodiny se zaměříme na poznatky z oblasti (kognitivní) psychologie. Zde se podrobněji seznámíme se základními koncepcemi, které psychologie používá při vysvětlování jednotlivých kognitivních komponent jedince. Na několika experimentech budou demonstrovány současné teorie vnímání, paměti, pozornosti, inteligence apod. Samostatná část je poté věnována pojmu kognitivních architektur a také oblasti modelování v psychologii, na kterou bude navázáno v následující kapitole věnované umělé inteligenci. Mezi kapitoly o psychologii a umělé inteligenci bude vložena pasáž věnovaná logice, která by měla upřesnit některé pojmy objevující se v následujících kapitolách (způsobu formalizace, používání operátorů, konstant a proměnných). Na konkrétních typech logik jsou demonstrovány základní způsoby vyvozování a dokazování. V následují části se budeme věnovat možnostem napodobovat lidskou mysl pomocí umělých systémů. Nejdříve přichází krátká historie UI (umělé inteligence). Následuje přehled základních architektur používaných při simulaci (od klasických počítačů, přes neuronové sítě až po agentový a multiagentový přístup). Zmíněny a demonstrovány budou i nejzajímavější programy z oblasti softwarové simulace a také oblast UI nazývaná A-Life - umělý život. Závěr je věnován kritice UI, otázkám funkcionalismu a některým problémům implementace. Posledním tématem, který je můstkem do další kapitoly jsou otázky symbolických systémů a jejich omezeních při napodobování mysli. Přes problematiku grounding problému se dostáváme do oblasti lingvistiky. Zde bude posuzován jazyk z hlediska možností jeho využití, jako kódu pro zachycení reality. Budou připomenuty některé základní přístupy pro práci s jazykem, možnosti automatické kategorizace, parsingu apod. Větší část pak je věnována oblasti významu - sémantice. Prezentovány jsou základní teorie významu od extenzionálních až intenzionálním. Také probereme možnosti jazyka jako nástroje umělé inteligence. Předposlední oblast je věnována oblasti neurověd. Budou prezentovány současné možnosti zkoumání, které by mohly vést k nalezení neuronálních korelátů jednotlivých kognitivních schopností a také teorie hledající v mozkových strukturách mechanismy odpovědné za vědomí, emoce apod. Závěrečná část je věnována shrnutí. Student získává základní orientaci v problematice, takže je možné přistoupit k diskuzi, hledající odpovědi na otázky, které kognitivní vědy pokládají a možnosti zkoumání, snažící se nalézt na tyto otázky odpověď.
Literatura
  • PSTRUŽINA, Karel. Svět poznání : k filozofickým základům kognitivní vědy. 1. aut. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. 183.00. ISBN 80-7182-074-1. info
  • MAŘÍK, Vladimír, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ a Jiří LAŽANSKÝ. Umělá inteligence. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 373 s. ISBN 8020005021. info
  • MAŘÍK, Vladimír, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ a Jiří LAŽANSKÝ. Umělá inteligence. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. 328 s. ISBN 8020005021. info
  • MAŘÍK, Vladimír, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ a Jiří LAŽANSKÝ. Umělá inteligence. 1. vyd. Praha: Academia, 2003. 475 s. ISBN 8020010440. info
  • THAGARD, Paul. Úvod do kognitivní vědy :mysl a myšlení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 231 s. ISBN 80-7178-445-1. info
  • PEREGRIN, Jaroslav. Úvod do teoretické sémantiky : principy formálního modelování významu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 206 s. ISBN 8071846856. info
Výukové metody
teoretická příprava ve formě čtení článku před hodinou analýza daného článku na začátku hodiny přednášky ukázky konkrétních experimentů
Metody hodnocení
Pro získání kreditů je třeba úspěšně absolvovat zkoušku. Zkoušku je možno získat za úspěšné složení závěrečného testu. Test má písemnou formu a obsahuje probíranou látku celého kurzu. Pro zápočet je nutná nejméně 75 procentní účast na hodinách.
Informace učitele
Ke každému tématu bude vypsána literatura, dostupná v sekci studijní materiály v informačním systému. Jedná se o články a výňatky z knih. Student je povinen tyto materiály před každou hodinou prostudovat, což mu umožní základní vhled do problematiky a také možnost dobrého pochopení vysvětlované látky. Dále zveřejním seznam nepovinné literatury, která se dané problematiky úzce dotýká. Podrobný sylabus je umístěn v sekci studijní materiály.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2009/PSY481