MVD016K Právní argumentace a její uplatnění v rámci zpracování případu

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M. (přednášející)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Slavomír Halla, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD016K/01: Pá 30. 9. 15:05–16:35 315, Čt 3. 11. 13:30–15:00 315, Pá 4. 11. 11:10–12:40 315, Čt 24. 11. 13:30–15:00 315, Pá 25. 11. 11:10–12:40 315, Pá 16. 12. 13:30–15:00 315, 15:05–16:35 315, L. Atkinsová
MVD016K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Atkinsová
Předpoklady
MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřený na tvorbu a podporu dovednosti studentů souvisejících s uchopením a zpracováním případu. Pomocí obecných témat a jejich aplikace na případovou studii se nejdřív navodí a potom řeší problémy vyvstávající před studenty v té situaci, kdy se setkávají s případem v jeho hrubé, neopracované podobě a musí jej být schopni nejen právně analyzovat, ale také zjistit postoje různých stran, navrhnout, vyzkoušet a nakonec doporučit strategii pro řešení případu včetně porovnání možnosti na úspěch s riziky skrývajícími se v různých postupech, jež přicházejí do úvahy.
Cílem předmětu je, aby si studenti vyzkoušeli a alespoň částečně prakticky osvojili tyto dovednosti: Seznámit se s větším množstvím materiálů a vybrat z nich právně relevantní informace; zhodnotit věrohodnost,vyrovnat se s rozpory popř. vybrat taktiku k odstranění těchto rozporů; rozlišovat mezi skutkovými tvrzeními a hodnotovými úsudky; vzít v úvahu postoj jednotlivých zainteresovaných stran a rozpoznat odraz těchto postojů v jejich úsudku, jakož i možný dopad do řešení; identifikace právních problémů a rešerše právní úpravy, včetně judikatury; práce s právním textem s důrazem na teleologický výklad; pochopení významu právních principů a zásad při hledání obsahu právní normy; rozbor strategických možnosti a výběr resp. vypracování návrhu postupu; prezentace návrhu postupu za účelem získání feedbacku od profesních kolegů.
Osnova
 • Hrubou osnovu předmětu pro jeho obecnou část tvoří tato témata:
 • (1) Základní terminologie; vymezení rozsahu předmětu; význam právní argumentace (diskuse o možných pojetích práva; od pozitivistického pojetí k přirozenoprávnímu pojetí).
 • (2) Specifika práce s případy zasahujícími do ústavní a lidskoprávní roviny; úvod do práce se základními právy a svobodami a s právními principy; význam teleologického výkladu práva z pohledu přirozenoprávního pojetí práva.
 • (3) Základní zásady vybraného odvětví soukromého práva (v našem případě rodinného) a jejich odraz v textech právních předpisů vztahujících se na případovou studií.
 • (4) Zásady práce s judikaturou; specifika práce s judikaturou Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva.
 • (5) Role procesních stran (popř. advokáta) a soudu při zjišťování a objasňování skutkového stavu a při stanovení právního hodnocení; důraz na posun těchto rolí s ohledem na historický vývoj, resp. vstup do EU, oddělení správního soudnictví, soudcovské dotváření práva.
 • (6) Vztah jednotlivce a státu resp. společnosti (důraz na pojem veřejný zájem); vymezení prostoru pro diskréční rozhodování správních orgánů a omezení svévole na jejich straně.
 • (7) Ústavněprávně relevantní vady důkazního řízeni; pojem a problém svévole v soudcovském rozhodování a v jednání veřejných orgánů.
 • (8) Úloha advokáta v rámci nastavení cílů a návrhů řešení z hlediska uplatnění volby klienta a zohlednění této volby (tzv. client-centered representation).
 • Ovšem vzhledem k tomu, že se jedna o předmět dovednostni nikoliv znalostní, nejsou tato témata se studenty probírána v jejich široké rovině teoretické, ale jen v daleko užší rovině aplikační, t.j. do té míry, do jaké je pochopení těchto témat stěžejní pro uchopení případu v případové studii.
Literatura
  povinná literatura
 • MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva : úvod do právní argumentace. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010. xviii, 276. ISBN 9788074001499. info
 • Judikatura a právní argumentace : teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Edited by Zdeněk Kühn - Michal Bobek - Radim Polčák. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2006. xxii, 234. ISBN 8090378609. info
  doporučená literatura
 • SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 330 s. ISBN 9788073801342. info
 • HANUŠ, Libor. Právní argumentace nebo svévole. Úvahy o právu, spravedlnosti a etice. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 222 s. Beckova edice Právní instituty. ISBN 978-80-7400-035-5. info
 • KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitých případech : k úloze právních principů v judikatuře. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. 419 s. ISBN 8024604833. info
Výukové metody
Prolínání obecné části předmětu (témata) a zvláštní části (práce na případové studii) je v rámci seminářů zajištěno jednak zadáními směřujícími do obou částí a jednak v rámci diskuse na seminářích, kde je toto propojení zviditelněno. V diskusi se tak neustále přechází z obecné roviny do roviny konkrétního případu.
V rámci seminářů vedených formou diskuse a návazné práce studentů v malých skupinách (max.5 studentů), jakož i na základě závěrečné prezentace možných řešení případu jednotlivými skupinami před celou seminární skupinou, lze u studentů vytvořit návyky a podchytit dovednosti související s uchopením a zpracováním případu.
Metody hodnocení
50% písemný návrh na řešení případu vypracovaný v malých skupinách
25% prezentace vypracovaného zadání připravená malou skupinou dle instrukcí vyučujícího na jeden ze seminářů
25% individuální aktivní participace na seminářích
Informace učitele

logolink opvk

Zvolena metodika výuky klade vysoké nároky na domácí přípravu, jakož i na maximální zapojení studentů do výuky v seminářích. Studentům jsou před každým seminářem zaslána zadání směřující otázky do obecně roviny témat, jakož i promítnutí těchto témat do konkrétní roviny případové studie. Tato zadání musí být zpravidla zpracována v malých skupinách.
V samotných seminářích se prosazuje vysoce interaktivní forma výuky vzhledem k tomu, že jsou studenti často postavení do určitě role nebo je jim (indiviádulně nebo malým skupinám) svěřena příprava určitě otázky, jejíž odpověď pak v rámci semináře prezentují ostatním studentům. I z tohoto důvodu je osobní účast na semináři povinná a nelze ji s výjimkou zdravotních důvodů (potvrzených) omluvit. Semináře nelze nahradit jiným plněním.
V neposlední řadě je v závěrečném semináři, kterému většinou předchází setkání mezi vyučujícím a malými skupinami, prezentován navrhovaný postup řešení případu právě jednotlivými malými skupinami. Ještě v rámci téhož semináře se pak malým skupinám dostane feedbacku od jejich spolužáků, resp. profesních kolegů. Vyučující má navíc možnost poukázat na různorodost navrhovaných postupů a motivovat studenty k zamyšlení se nad kritérii, které zvolili při volbě postupu, jakož i nad postoji stran, které zohlednili, potlačili či opomenuli.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 11. 2017 01:22, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému