MV826Z Aktuální problémy mezinárodního práva veřejného

Právnická fakulta
jaro 2001
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (cvičící)
Garance
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW ( MX826Zk Aktuální problémy mezinárodního práva veřejného - zkouška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět doplňuje povinnou výuku mezinárodního práva veřejného. Jednotlivé semináře jsou zaměřeny na rozbor konkrétních případů, ať smyšlených či reálných. Cílem výuky je prohloubení aplikačních a interpretačních dovedností a schopností posluchačů. Nadto seminární výuka má za cíl podpořit zvládnutí metody individuální a týmové práce. Předmět je z definice určen studentům, kteří chtějí prohloubit své znalosti mezinárodního práva veřejného, jakož i jazykovou způsobilost, protože posluchači budou pracovat mimo jiné s cizojazyčnými podklady.
Osnova
  • Osnovu povinně volitelného tvoří následující témata: - mezinárodní právo veřejné jako právo mezinárodního společenství, - subjekty mezinárodního práva, - stát jako subjekt mezinárodního práva a jeho konstitutivní a deklaratorní znaky, - vznik a zánik státu, - sukcese v mezinárodním právu, - mezinárodní organizace jako subjekt mezinárodního práva, - územní správa vykonávaná mezinárodními organizacemi, - postavení jednotlivce v mezinárodním právu, - prameny mezinárodního práva podle článku 38 Statutu MSD, - mezinárodní smlouva, obyčej, obecné zásady právní, jednostranné právní akty států a rozhodnutí orgánů mezinárodních organizací, - zsady a normy mezinárodního práva, - obecné, univerzální a partikulární mezinárodní právo, - odpovědnost a donuení v mezinárodním právu.
Metody hodnocení
Semináře probíhají každý týden, přednášky nejsou zařazeny. Zkouška je písemná, v 8.semestru, se zaměřením na rozbor zadaného případu.
Informace učitele
Vyučující a zkoušející: doc.JUDr. Dalibor Jílek, CSc. a JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. Zadání na jednotlivé semináře budou zveřejněna s dostatečným předstihem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005.