EN

PřF:Bi7980 Aplikovaná entomologie - Informace o předmětu

Bi7980 Aplikovaná entomologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi6760 Základy entomologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit civilizační, hospodářské, lékařsko-veterinární a environmentální aspekty entomologie a identifikovat hospodářsky/medicínsky/veterinárně nejvýznamnější druhy hmyzu ve střední Evropě.
Osnova
  • 1. Organizační úvod do předmětu. Lékařská a veterinární entomologie. Přehled medicínsky a veterinárně významných skupin členovců. Příklady chorob přenášených členovci a jejich epidemiologie. Malárie, choroby způsobované arboviry, filariózy, trypanozomózy, bakteriózy a taxonomie a biologie jejich přenašečů: komáři, muchničky, pakomárci, koutule, ovádi, bodalky tse-tse, zákeřnice, blechy, vši. Další krevsající skupiny, kloši, štěnice. Myiáze a taxonomie a biologie jejích původců. Synantropní mouchy. Jedovatý hmyz. Alergie na členovce. 2. Lékařská a veterinární entomologie – dokončení a praktická cvičení: determinace komárů a dalších medicínsky a veterinárně významných skupin hmyzu. 3. Zemědělská entomologie. Pojem škůdce, ekonomická hladina škodlivosti, práh škodlivosti. Přenos patogenů rostlin hmyzem: viry, fytoplasmy, spiroplasmy a další bakterie, houby, hlístice. Problematika nepůvodních invazních druhů škodlivého hmyzu. Integrovaná ochrana rostlin. Ochrana rostlin v ČR. Přehled nejvýznamnějších zemědělských plodin pěstovaných v ČR a jejich škůdců, prostudování sbírkového materiálu a literatury. 4. Zemědělská entomologie – dokončení. Přehled nejvýznamnějších zemědělských plodin pěstovaných v ČR a jejich škůdců. Prostudování sbírkového materiálu a literatury. 5. Lesnická entomologie. Hmyz v lese, ochrana lesa, gradace škůdců a jejich důsledky. Přehled nejvýznamnějších dřevin v lesích ČR a s nimi spojených hospodářsky významných druhů hmyzu. Prostudování sbírkového materiálu a literatury. 6. Hmyz skladů, domácnosti a potravinářských provozů. Přehled nejčastějších skupin, jejich taxonomie, biologie a význam: švábi, brouci, motýli, všekazi, pisivky, mravenci a ostatní. Metody ochrany skladů. Prostudování sbírkového materiálu a literatury, procvičení determinace. 7. Snižování početnosti hmyzu. Chemická regulace, mechanismy působení insekticidů, přírodní a syntetické insekticidy, přehled nejpoužívanějších látek, metody jejich aplikace, rizika a limity chemické ochrany. Biologická regulace, příklady biopreparátů, zásady použití bioagens, mikrobiální entomopatogeny, šlechtění rezistentních odrůd rostlin, genetické manipulace rostlin, použití feromonů a dalších atraktantů. Fyzikální regulace, genetické manipulace škůdců. Agrotechnické regulace. 8. Forenzní entomologie. Armádní entomologie. Hmyz jako zdroj obnovitelných surovin, výroba léčiv a kosmetiky, hmyz jako pokusné laboratorní organismy, doplňkový zdroj potravin, krmný hmyz. Hmyz ve funkci opylovačů, chovy opylovačů, škůdci a choroby včelstev. Prostudování sbírkového materiálu a literatury. Hmyz jako zdroj inspirace v technických oborech (bionika) a rybářství. 9. Ochrana hmyzu. Ohrožený hmyz v ČR a ve světě, příčiny vymírání hmyzu, specifika ochrany hmyzu a její obecné zásady, hmyz jako bioindikátor. Metodické přístupy k získání podkladových dat. Národní a mezinárodní červené seznamy hmyzu. Příklady ochrany druhů hmyzu in situ a ex situ. Legislativní ochrana hmyzu v ČR a na mezinárodní úrovni. Endemismus hmyzu v ČR. 10. Kulturní entomologie: hmyz v mytologii, symboly v heraldice, hmyz v geografických názvech i jménech osob, ve rčeních a příslovích, zdroj inspirace ve výtvarném umění, vědecká ilustrace, hmyz v literatuře, filmu a počítačových hrách, sběr a chov hmyzu jako kulturní fenomén. Samostatná závěrečná vystoupení studentů.
Literatura
    doporučená literatura
  • GULLAN, P. J. a P. S. CRANSTON. The insects : an outline of entomology. Illustrated by Karina Hansen McInnes. 4th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. xvi, 565. ISBN 9781444330366. info
Výukové metody
Teoretické přednášky s praktickými částmi věnovanými škůdcům a dalším důležitým skupinám hmyzu. Studenti nakonec připraví vlastní vystoupení.
Metody hodnocení
Závěrečné vystoupení na téma z aplikované entomologie dle vlastního výběru. Ústní zkouška, poznávání škůdců a dalšího hmyzího materiálu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je povinný pro zaměření entomologie, zoologie bezobratlých
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: podzimní semestr sudých let.
Výuka probíhá každý týden.
Kurz není povinný pro vertebratology.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi7980