Bi8001 Pedobiologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých || Bi2000 Fylog. a diver. živočichů ) && Bi5080 Základy ekologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude student schopen: 1) popsat základní složení půdy, hlavní typy půd a principy jejich vymezování, humusové formy, principy pedogenese; 2) vyjmenovat a vysvětlit hlavní ekologické faktory působící na půdní organismy; 3) vyjmenovat a charakterizovat hlavní skupiny půdních organismů, vysvětlit různé způsoby jejich kategorizace, vysvětlit jejich význam (funkci); 4) vysvětlit vliv kvality odumřelé biomasy na její rozklad a funkci jednotlivých skupin půdních organismů při rozkladu a mineralizaci (koloběh živin); 5) vysvětlit význam a pozici půdy a půdních organismů v rámci terestrických ekosystémů, potravních řetězců a sítí, propojení mezi nadzemními a podzemními procesy; 6)charakterizovat hlavní pedobiologické metody; 7)charakterizovat terestrická prostředí/substráty mimo vlastní půdu, kde dochází k rozkladným procesům a degradativní sukcesi 8)charakterizovat společenstva v saprotrofním potravním řetězci s vazbou na rozklad dřeva, trusu a mršin.
Osnova
 • Přednáška obsahuje následující tématické celky: co je to půda: základní principy pedologie (pedogenese, hlavní půdní typy, humusové formy);
 • půda jako prostředí pro organismy;
 • rozklad odumřelé organické hmoty (dekompozice) a dekompoziční subsystém (kompartment) ekosystémů, degradační sukcese;
 • dekompozice v hlavních biomech, zvláštní vlastnosti tropických půd a důsledky pro tropické ekosystémy a zemědělství;
 • hnojení a kontaminace půd, bioremediace;
 • vliv složení zdroje (nekromasy) na procesy rozkladu;
 • vliv fyzikálně-chemického prostředí na procesy rozkladu;
 • společenstva půdních organismů (edafon): distribuce v prostoru a čase, funkce, členění půdní fauny (velikost, trofie);
 • mikrobiální složka půdy;
 • hlavní pedobiologické metody: tradiční a moderní metody výzkumu;
 • využívání mikroorganismů k zpřístupnění živin ze strany živočichů, rozklad v bachoru přežvýkavců
 • rozklad odumřelého dřeva; tlející dřevo jako životní prostředí saproxylického společenstev různých sukcesních stádií;
 • rozklad výkalů a příslušné organismy;
 • rozklad mršin a mrchožrouti.
Literatura
 • Begon, M., Harper, J. L. & Townsend, C. R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, ISBN 80-7067-695-7.
 • Swift, M. J., Heal, O. W. & Anderson, J. M. (1979): Decomposition in Terrestrial Ecosystems (Studies in Ecology, Vol. 5), Blackwell Scientific Publications, Oxford, ISBN 0-632-00378-2.
 • Smolíková, L. (1982, 1988): Pedologie. I. Státní pedagogické nakladatelství (1. i 2. vyd.), Praha.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět je vyučován formou přednášky a zakončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: jaro lichých let (2015, 2017, ...).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 9. 2018 12:09, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému