CS

FSS:PSY479 Psychometrics - Course Information

PSY479 Psychometrics

Faculty of Social Studies
Spring 2006
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Filip, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Timetable
Wed 8:00–9:40 U33
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Psychometrika bývá u části psychologické obce automaticky spojována s něčím, co je povrchní, studené, ploché, redukcionistické a opovrženíhodné. Je však zásadní pomocnou disciplínou psychologie, zejména ve vztahu k psychodiagnostice. Současná psychometrika kriticky reflektuje své předpoklady a prochází dynamickým vývojem. Těžiště kurzu se proto zaměřuje na novější směry v této oblasti kvantitativní metodologie, přičemž se ale nezanedbává jejich návaznost na předchozí koncepce a historický kontext. Výklad nebude ryze formální, nýbrž co nejvíce vztažený ke konkrétním výzkumných a aplikačním problémům s řadou příkladů a ilustrací. Cílem je získáni základních teoretických znalostí oboru a dosažení schopnosti uplatňovat je adekvátně v praxi, například při posuzování a volbě psychodiagnostických metod a při jejich konstrukci.
Syllabus (in Czech)
  • PSYCHOMETRIKA 1) Historie měření v psychologii metodologické a etické aspekty (Š) a) Měření rozumových schopností b) Psychometricky založený přístup v psychologii osobnosti Literatura: Gould, S. J. (1998): Jak neměřit člověka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Hunt, M. (2000): Dějiny psychologie. Praha: Portál. 2) Základní pojmy z oblasti matematické analýzy dat (Š) a) Míry centrální tendence, analýza rozptylu, kovariance a korelace, úrovně měření a typy rozložení proměnných, z-transformace Literatura: Břicháček, V. (1978): Úvod do psychologického škálování. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, n. p. Swoboda, H. (1977): Moderní statistika. Praha: Svoboda. Hendl, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál. Urbánek, T. (2002) Základy psychometriky. Brno: PsÚ AV ČR, PÚ FF MU. 1. Základní pojmy teorie měření (F): pojem kvantity a kvality ve filozofii (Platón, Aristotelés, středověká filozofie); exkurs do historie novověké vědy, Galileova kvantifikující abstrakce; vývoj fyziky (mechaniky) a přírodních věd; aplikace přírodovědecké metody v sociálních vědách; latentní proměnná, manifestní proměnná, položka, rámec reference, model měření a jeho druhy; latentní proměnná jako abstrakce nad daty; principy měření role jednodimenzionality, předpoklad invariantnosti, role srovnávání. Literatura: Andrich. D. (1976): Rasch models for measurement. New Delphi: SAGE Publications. (s. 9-16). Fischer, G.H. (1974): Einführung in die Theorie psychologischer Tests. Bern: Hans Huber. (s. 16-25 a s. 114-132) Patočka, J. (1964). Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové. Praha, ČSAV. (s. 302-310) 3) Klasická teorie testů (CTT) I. (Š) a) motivace CTT paralela s jednoduchým měřením v přírodních vědách; pojem pravého skóru a chyby měření; pravý skór jako latentní proměnná, lineární vztah mezi hrubým skórem a latentní proměnnou b) aparát pro vyjádření teorémů CTT: pojem rozptylu a korelace; c) reliabilita obecná formule, techniky k odhadu reliability, uplatnění předpokladu invariantnosti opakování 4) Klasická teorie testů (CTT) II. (Š) a) validita kriteriální validita, konstruktová validita, průzkum validity položek faktorovou analýzou b) příklad analýzy položek podle CTT elementární (korelace), globální (faktorová analýza) c) slabiny CTT: předpoklad intervalových škál pro analýzu rozptylu, závislost výsledků na rozložení latentních proměnných resp. na vyšetřované populaci, obtížnost položky jako závislost na populaci; nerealističnost předpokladu lineárního vztahu hrubých skórů a latentní proměnné příklad; psychometrický paradox Literatura: Urbánek, T. (2002) Základy psychometriky. Brno: PsÚ AV ČR, PÚ FF MU Fischer, G.H. (1974). Einführung in die Theorie psychologischer Tests. Bern: Hans Huber. (s. 26-113) 5) Konstrukce a analýza metody dle CTT (Š) a) Základní parametry položek: i) diskriminační schopnost položky, popularita resp. obtížnost, ii) reliabilita škály a její úpravy; požadavky na reliabilitu a předpoklady reliability b) Standardizace a normalizace metody Literatura: Urbánek, T. (2002) Základy psychometriky. Brno: PsÚ AV ČR, PÚ FF MU Břicháček, V. (1978): Úvod do psychologického škálování. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, n. p. 6) Manuál diagnostické metody pro individuální užití zhodnocení indikace metody (Š) a) V případě diagnostiky schopností WISC III, IST b) V případě diagnostiky osobnosti NEO-PI-R 7) Odhad konstruktové validity pomocí strukturálního modelu (Š) a) Strukturální modelování konfirmatorní faktorová analýza b) Typy proměnných z hlediska strukturálního modelování (manifestní, latentní, reziduální, endogenní, exogenní) c) Metody odhadu modelu; předpoklady o proměnných (rozložení, linearita vztahů) Problémy a svody konfirmatorní faktorové analýzy: problémy spojené s konstrukcí a interpretací modelu, hierarchické a aditivní modely, chyba reifikace Literatura Urbánek, T. (2000): Strukturální modelování v psychologii. Brno: Psychologický Ústav AV ČR. 8) Kritika klasické teorie testů (F) psychometrický paradox, lineární závislost mezi hrubým skórem a pravým skórem, vliv homogenity a heterogenity položek a osob na výsledky - příklady; překonání nedostatků v rámci klasické teorie testů 9) Raschův model - úvod (F) překonání nedostatků klasické teorie testů mimo její rámec; srovnávání dvou dichotomických položek - pozorování konstantnosti poměrů obtížnosti položek při změně hodnot latentní proměnné (příklad); separovatelnost parametrů: parametr položky a osoby 10) Raschův pravděpodobnostní model - struktura (F) formule Raschova modelu a jeho předpoklady; specifická objektivita; techniky odhadu parametrů; testování modelu; dvojí způsob zacházení s pravděpodobnostním modelem; uplatnění raschovské analýzy Literatura: Andrich. D. (1976). Rasch models for measurement. New Delphi: SAGE Publications. (s. 24-34) Fischer, G.H. (1974). Einführung in die Theorie psychologischer Tests. Bern: Hans Huber. (137-300). Rasch, G. (1966). An item analysis which takes individual differences into acount. The British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 19, 49-57. 11) Kvantitativní versus kvalitativní přístup z hlediska psychometriky (F) tradiční vymezení kvantitativního přístupu a jeho kritika; definice kvantitativního a kvalitativního přístupu jako odlišných přístupů k datům; kvantitativní přístup jako testování konvergence položek a konstrukce latentních proměnných; kvalitativní přístup po významu dat (o čem data jsou?); tautologická povaha kvantitativního přístupu, hermeneutická povaha kvalitativního přístupu Literatura: Grondin, J. (1997). Úvod do hermeneutiky. Praha: OIKOYMENH. Bačová, V. (2003). Ciele, kritériá a kvalita výskumu v psychológii. Československá psychologie 47, 259-271. 11) Integrace poznatků o CTT a alternativách proces tvorby diagnostického nástroje (Š) 12) Metody šetření ve skupině sociometrické techniky, nominační technika. (Š) Indexy, dimenze, kategorie, standardizace. Další literatura bude upřesňována v průběhu výuky. U jmenovaných titulů nepředpokládáme plné studium, ale pouze seznámení s vybranými pasážemi.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2006/PSY479