Z0069 Statistické metody a zpracování dat

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: pouze pro studenty opakující předmět pro neúspěch
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je dát studentům především základní informace a praktické dovednosti použití dále uvedených statistických metod v geografii: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit podstatu základních statistických metod vysvětlených v jednotlivých lekcích. Bude schopen vysvětlit, kdy použít jednotlivé metody a předkládat racionální odůvodnění o podmínkách využití statistických metod. Měly by být schopen kvalifikovaných rozhodnutí týkajících se přípravy dat, aplikací metod a především na základě nabytých znalostí interpretovat výsledky.
Osnova
  • Osnova cvičení (předpokládá se základní orientace v programu EXCEL a ovládání programu STATISTICA, viz. 1. cvičení) 1. Úvod do programu STATISTICA 2. Četnostní zpracování datového souboru a jeho grafická prezentace 3. Výpočet základních statistických charakteristik 4. Konstrukce křivky teoretického rozdělení, testování normality rozdělení 5. Výpočet parametrů a konstrukce Pearsonovy křivky III. typu, čáry překročení 6. Odhady parametrů základního souboru 7. Testování statistických hypotéz, Aplikace F-testu a t-testu pro nezávisle proměnné 8. Neparametrické testy, Mann–Whitney U test pro porovnání nezávislých vzorků 9. Analýza rozptylu, ANOVA při jednoduchém třídění 10.Korelační počet, Výpočet a interpretace hodnot korelačního koeficientu 11. Regresní analýza – sestavení a interpretace lineárního regresního modelu 12. Analýza časových řad, analýza trendu a mechanické vyrovnávání časových řad
Literatura
  • ROGERSON, Peter. Statistical methods for geography : a student guide. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2006. xvi, 304. ISBN 1412907969. info
  • FOTHERINGHAM, A. Stewart, Chris BRUNSDON a Martin CHARLTON. Quantitative geography : perspectives on spatial data analysis. London: SAGE Publications, 2000. xii, 270. ISBN 0761959483. info
  • BRÁZDIL, Rudolf. Statistické metody v geografii : cvičení. 3. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 177 s. ISBN 8021012609. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
  • BUDÍKOVÁ, Marie. Statistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 186 s. ISBN 8021034114. info
Výukové metody
Přednášky s výkladem základních pojmů a praktickými řešenými příklady. Cvičení formou samostatné práce na 11 úlohách řešených za pomoci výpočetní techniky.
Metody hodnocení
Zkouška formou dvou písemných testů z odpřednášené látky (první terst praktický s využitím výpočetní techniky). Nezbytnou podmínkou k vykonání zkoušky je odevzdání správně vypracovaných praktických cvičení.
Informace učitele
Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu: - 100% účast na cvičeních (s výjimkou řádně omluvených absencí), - odevzdání úplných a bezchybných elaborátů všech zadaných cviční (nejpozději v zápočtovém týdnu), - úspěšné absolvování dvou klasifikovaných písemných testů znalostí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá každý týden.
předmět se vypisuje naposled pouze pro studenty, kteří předmět opakují.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2014/Z0069

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2018 04:16, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému