EN

PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář - Informace o předmětu

Bi5021 Evertebratologický seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A31-238
Předpoklady
Seminář je určen studentům zhotovujícím bakalářskou či diplomovou (magisterskou) práci zaměřenou na studium ekologie nebo biosystematiky terestrických bezobratlých. Předpokládá se také účast studentů DSP a učitelů ústavu pracujících v daném oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář studentům poskytuje aktuální informace a prostor pro diskusi o výzkumu v dané oblasti probíhajícím na Ústavu botaniky a zoologie (a dalších pracovištích podobného zaměření), o bakalářských, diplomových a doktorských pracích (které účastníci semináře zpracovávají resp. hodlají zpracovat), o společných metodických problémech, o zkušenosti z pobytu na jiných pracovištích, o základních přístupech i nových trendech v oboru i možnosti uplatnění absolventů oboru. Cílem semináře je 1) získání širokého přehledu o základních přístupech a metodách užívaných při výzkumu různých aspektů biologie a ekologie suchozemských bezobratlých (nad rámec své vlastní práce); 2) získání přehledu o výzkumných tématech pracovišť (především domácích) s daným zaměřením; 3)osvojení schopnosti sledovat odborný výklad a účastnít se odborné diskuse (např. kladení otázek) v českém i anglickém jazyce; a 4)osvojení (poznání a procvičení) dovednosti prezentace vlastních výzkumných projektů a jejich výsledků, i výsledků literární rešerše (referátů z literatury apod.) dle zvyklostí v oboru (stručně, srozumitelně a poutavě)v českém i anglickém jazyce. Cílů bude dosaženo postupným procesem účastí na semináři v průběhu několika semestrů.
Osnova
  • Program semináře se mění v závislosti na složení jeho účastníků a jejich potřebách i stupni pokročilosti. Základní náplní jsou prezentace účastníků, především: úvod do vlastní bakalářské, magisterské, resp. doktorské práce - představení cílů a odborného kontextu práce; průběžná zpráva o průběhu práce a dosažených výsledcích; prezentace hotové práce jako příprava na obhajobu; prezentace referátů, které mají být nebo již byly předneseny na vědecké konferenci. Na každou prezentaci následuje diskuse (k obsahu i formě) a zpravidla jí předchází konzultace s vedoucím semináře či vedoucím práce. Obdobně prezentují svou činnost i členové pracovní skupiny, kteří předmět nemají zapsaný (učitelé, vědečtí pracovnící, doktorandi). Další podstatnou náplní jsou přednášky členů pracovní skupiny, resp. ústavu, a zvaných hostů z jiných pracovišť (domácích i zahraničních) k různým tématům týkajícím se výzkumu bezobratlých. Program je doplňován např. exkursemi na jiná pracoviště (entomol. oddělení Moravského muzea apod.).
Literatura
  • Žádná standardní literatura, pouze dle aktuální potřeby
  • VLK, Robert a Soňa KUBEŠOVÁ. Přírodopis – Bezobratlí živočichové – učebnice, 2. díl. odpovědná redaktorka Zita Janáčková, ilustrace Hana Berková. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2007. 96 s. Duhová řada. ISBN 80-7289-084-0. URL info
  • TAJOVSKÝ, Karel, Václav PIŽL, Josef STARÝ a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. Půdní bezobratlí. In Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, 2006. s. 57-61, 5 s. ISBN 80-86555-76-3. info
  • KRATOCHVIL, Josef [zoolog]. Použitá zoologie. 1, Bezobratlí. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1966. 409 s. : i. info
  • BREHM, Alfred Edmund. Brehmův život zvířat. D. 1, Bezobratlí : prvoci, houby, láčkovci, červi, měkkýšovití, ostnokožci, měkkýši, korýši, stonožky hmyz. Translated by Ladislav Halík, Edited by Kurt Franz. V Praze: Nakladatelství Josef Hokr, 1937. xxxviii, 5. info
Výukové metody
Příprava (domácí práce) a prezentace tezí, stavu zpracování, resp. výsledků vlastního výzkumu (bakalářské či diplomové práce) studentů, resp. referáty na jiná dohodnutá témata (např. aktuální odborné články), navazující diskuse. Přednášky k různým tématům z okruhu biologie a ekologie suchozemských bezobratlých pracovníků ústavu a (především) zvaných hostů z jiných pracovišť (aktivní účast studentů při následné diskusi).
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za aktivní účast na semináři. Účastnící by neměli chybět více než dvakrát za semestr a měli by se zúčastnit jak diskusí, tak formou přípravy a přednesu vlastních referátů na dohodnutá témata.
Informace učitele
Určeno výhradně studentům zhotovujícím práci s vazbou na daný obor a pracovní skupinu resp. se zájmem o zahájení takové práce (bakalářské, magisterské - diplomové, doktorské).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.