Bi1010c Fylogeneze a diverzita rostlin - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Dvořák (cvičící)
Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kateřina Knotková (cvičící)
Mgr. Ester Michálková (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Šímová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Šárka Špániková (cvičící)
Mgr. Bc. Kristýna Veselá (cvičící)
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 D36/225
Předpoklady
(!( B1090c Syst. a fylog. niž. rostlin -c && B2030c Sys. a evol. vyš. rostlin- cv ))&&(!( B2060c Syst. fylog. nižších rostl. -c && B3090c Syst. fylogen. vyš. rostl. -c ))&&(!( Bi1090c Fylog. a diver. řas a hub -cv. && Bi2030c Fylog. a div. vyš. rostl. -cv. ))&&( Bi1010 Fylog. a diver. rostlin || NOW ( Bi1010 Fylog. a diver. rostlin ))
Základní znalost systému organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Představení diverzity rostlin, řas a hub na příkladech vybraných zástupců konkrétních skupin rostlin, řas a hub. Vlastní pozorování a zakreslení rostlinných vzorků se zřetelem k důležitým znakům konkrétních taxonů.
Výstupy z učení
V případě úspěšného absolvování kurzu bude student schopen:
poznávat, zařadit a charakterizovat základní zástupce různých skupin rostlinných a podobných organismů;
diskutovat ekologické požadavky těchto taxonů a jejich praktický význam;
aplikovat základní morfologické termíny na reálných objektech;
ovládat základní metody práce s mikroskopem a osvojit si zásady vědecké ilustrace.
Osnova
  • 1. Sinice, ruduchy, obrněnky, skrytěnky. 2. Heterokontophyta, Haptophyta, krásnoočka. 3. Zelené řasy. 4. Hlenky, nádorovky, Oomycota, Chytridiomycota, spájivé houby. 5. Vřeckaté houby, imperfektní houby. 6. Stopkovýtrusné houby, lišejníky. 7. Morfologie cévnatých rostlin. 8. Mechorosty, plavuně. 9. Přesličky, kapradiny, Cycadophyta, Pinophyta, Gnetophyta. 10.-13. Významné čeledi krytosemenných rostlin.
Literatura
  • ŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 8021021578. info
  • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 164 stran. ISBN 8071846031. info
  • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 8071846112. info
  • SMEJKAL, Miroslav. Systém a evoluce vyšších rostlin. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 205-349. ISBN 80-04-22815-1. info
  • ŠTYS, Pavel. Zákonitosti evoluce organismů. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 643-689. ISBN 80-04-22815-1. info
  • HENDRYCH, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled [Hendrych, 1986]. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 499 s. info
Výukové metody
Výuka každý týden, 2 hodiny laboratorního cvičení doplňujícího přednášku (Bi1010).
Metody hodnocení
Test praktických vědomostí, zápočet. Podmínky udělení zápočtu: absolvování cvičení, předložení kompletních záznamů (protokolů) se zákresy pozorovaného materiálu, poznávačka v posledním týdnu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Bi1010c