PSBA016 Metodologie psychologie II

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (přednášející), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 8:00–11:40 VP
Předpoklady
PSBA009 Metodologie psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Metodologii I. V tomto semestru je cílem porozumět východiskům a principům kvalitativního přístupu v metodologii a získat autentickou zkušenost s tímto typem výzkumu (vedení, přepis a analýza rozhovoru dle vybraného kvalitativního přístupu).
Výstupy z učení
Student/ka bude schopen/a po absolvování předmětu: - rozumět kořenům a východiskům kvalitativního přístupu v metodologii;
- detekovat a shrnout důležité rysy hlavních přístupů v kvalitativním přístupu k metodologii;
- identifikovat situace, ve kterých je příhodný právě kvalitativní přístup v metodologii a rozhodnout, který;
- rozlišit a posoudit specifika různých druhů pozorování a rozhovoru v závislosti na výchozím metodologickém přístupu a jejich vhodnost pro určité typy výzkumných otázek;
- pojmenovat a zvážit limity a rizika kvalitativního přístupu, resp. metod pro řešení různých druhů výzkumných otázek;
- naplánovat, realizovat, zaznamenat a transkribovat rozhovor dle vybraného kvalitativního přístupu;
- uplatnit postupy a techniky zvoleného kvalitativního přístupu v metodologii na zadaný výzkumný problém.
Osnova
 • Přednášky (á 2 hod): 1. Historické kořeny, vývoj a současná podoba kvalitativního přístupu v psychologii (se zaměřením na hermeneutiku a fenomenologii).
 • 2.-6. Jednotlivé proudy v současném kvalitativním přístupu k metodologii a jejich metodika (se zaměřením na pozorování a rozhovor): interpretativní fenomenologická analýza, diskurzivní analýza, etnografický výzkum, akční výzkum a případové studie, zakotvená teorie, ev. narativní analýza - prezentace vedeny dle schématu: evokace, stručně teoretická východiska, výzkumné otázky, vzorek, tvorba dat, postup analýzy, způsob prezentace výstupů, příklady řešení, limity přístupu, zdůraznění rozdílů oproti jiným druhům výzkumu, diskuse.
 • Semináře (á 2hod): zadání, nácvik a prezentace průběžných řešení a výsledků semestrálního úkolu:
 • 1. zadání semestrálního úkolu, rozdělení do pracovních skupin, studenti si následně zajišťují kontakt s informantem/respondentem pro semestrální úkol, zjišťují a zaznamenávají informace o jeho/jejím pracovišti, předjednávají termín realizace,
 • 2. zásady a nácvik pozorování a vedení rozhovoru, plánování rozhovoru s psychologem dle zvoleného metodologického přístupu, příprava strukturace rozhovoru, studenti si následně zajišťují technické podmínky pro realizaci rozhovoru(prostory, souhlasy, záznamové médium atp.),
 • 3. zásady transkripce rozhovoru, ukázky, nácvik, studenti následně realizují rozhovor a provedou jeho transkripci,
 • 4. ukázky různých typů analýz rozhovoru dle hlavních přístupů, ukázka kódování ve wordu a v programu Atlas.TI, studenti následně realizují cvičnou analýzu realizovaného rozhovoru dle zvoleného kvalitativního přístupu,
 • 5.-10. prezentace skupinových řešení semestrálního úkolu, sdílení zkušeností, diskuse,
 • 11.-12. konzultace řešení individuálních dvousemestrálních projektů, diskuse možných řešení a jejich metodologických předností a limit.
Literatura
  povinná literatura
 • ŘIHÁČEK, Tomáš a Roman HYTYCH. Čtyři přístupy ke kvalitativní analýze: Metoda zakotvená teorie. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2013. URL info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
  doporučená literatura
 • MIOVSKÝ, Michal. Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule: snowball sampling. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • ČERMÁK, Ivo a Michal MIOVSKÝ. Je pro nás etický diskurz ve výzkumu jen prázdným pojmem? In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno: PsU AV ČR, Nakladatelství Albert, 2000. info
 • URBÁNEK, Tomáš. Kvantitativní postupy při analýze kvalitativních dat. In ČERMÁK, Ivo a Michal MIOVSKÝ. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno, Boskovice: Psychologický ústav AV ČR, Nakladatelství Albert, 2000. s. 36-42. ISBN 80-85834-96-0. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
 • HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 8071845493. info
 • MARŠÁLOVÁ, Libuša. Metodologia a metody psychologického výzkumu. 1. vyd. Bratislava: SPN, 1990. 423 s. : i. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Výukové metody
Přednášky a semináře. Student musí prezentovat svůj výzkumný projekt.
Metody hodnocení
Zkouška, rozprava nad výzkumným projektem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBA016