BLAM061c Analýza a management dat pro zdravotnické obory - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (cvičící)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 4. 3. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 11. 3. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 18. 3. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 25. 3. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 1. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 8. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 15. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 22. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 29. 4. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 6. 5. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 13. 5. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 20. 5. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 27. 5. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 3. 6. 15:00–16:40 D29/347-RCX2, Čt 10. 6. 15:00–16:40 D29/347-RCX2
Předpoklady
Nejsou - základní kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do praktické analýzy dat pro studenty klinických vědních oborů. Látka navazuje na přednášku BLAM061p z pohledu praktického řešení problémů analýzy dat ve statistickém software. Studenti budou podrobně seznámeni se všemi aspekty práce s daty a jejich statistického hodnocení (popisná statistika, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy pro kategoriální data, ANOVA, korelační analýza, vizualizace dat). Kurz vede k osvojení základních principů statistické analýzy dat a připravuje uchazeče k jejímu samostatnému využití ve vlastní vědecké práci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen používat následující metody:
- Popisná statistika, vizualizace kvantitativních i kvalitativních dat.
- Modelová rozdělení pro spojité proměnné.
- Jednovýběrové testy - parametrické i neparametrické.
- Dvouvýběrové testy - parametrické i neparametrické.
- Analýza rozptylu (ANOVA), Kruskal-Wallisův test.
- Analýza kontingenční tabulky.
- Korelace, lineární regrese.
Osnova
 • 1. Práce s daty – zásady správného ukládání dat a jejich kontroly. MS Office Excel – vhodný nástroj pro manipulaci s daty.
 • 2. Úvod do statistiky. Typy dat v medicíně a biologii; nominální, ordinální, spojitá proměnná. Vizualizace kvantitativních a kvalitativních (kategoriálních) proměnných.
 • 3. Popisná statistika. Průměr, medián, kvantily, rozptyl. Frekvenční tabulka.
 • 4. Rozložení spojitých proměnných. Normální rozložení, log-normální rozložení.
 • 5. Základní principy testování hypotéz. Definice nulové a alternativní hypotézy. Hladina významnosti. Chyba I. a II. druhu.
 • 6. Ověření normality rozložení. Grafické ověření normality (histogram, normálně-pravděpodobnostný graf). Shapiro-Wilkův test k ověření normality rozložení.
 • 7. Parametrické testy: t-testy. Jednovýběrový t-test, dvouvýběrový t-test, párový t-test.
 • 8. Analýza rozptylu ANOVA.
 • 9. Neparametrické testy: jednovýběrový Wilcoxnův test, Mannův-Whitneyův U test, párový Wilcoxnův test, Kruskalův-Wallisův test.
 • 10. Definice kontingenční tabulky a její analýza: Pearsonův chí-kvadrát test, Fisherův přesný test, McNemarův test.
 • 11. Korelace. Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův korelační koeficient.
 • 12. Úvod do regresní analýzy. Lineární regrese.
Literatura
 • ZAR, Jerrold H. Biostatistical analysis. 5th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010. xiii, 944. ISBN 9780131008465. info
 • PETRIE, Aviva a Caroline SABIN. Medical statistics at a glance. 1st ed. Oxford: Blackwell Science, 2001. 138 s. ISBN 0632050756. info
 • ALTMAN, Douglas G. Practical statistics for medical research. 1st ed. Boca Raton: Chapmann & Hall/CRC, 1991. xii, 611. ISBN 0412276305. info
Výukové metody
Cvičení na počítačích
Metody hodnocení
Test spočívající v korektní aplikaci statistických metod.
Informace učitele
Výuka v jarním semestru 2021 bude probíhat on-line přes MS Teams.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BLAM061c