C5250 Chemie životního prostředí II

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Předpoklady
Absolvování základních chemických přednášek z anorganické, organické a fyzikální chemie a biochemie na úrovni studijního programu Chemie nebo Biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Globální problémy lidstva a životního prostředí. Stav ŽP v ČR. Chemie životního prostředí, definice, základní přístupy. Chemické látky v prostředí, základní pojmy a definice. Environmentálně nebezpečné chemické látky. Osud chemických látek v prostředí. Chování chemických látek v prostředí. Environmentální rozhraní a chemická rovnováha. Persistence v prostředí. Osud chemických látek v prostředí, transport, transformace, základní pojmy a vztahy. Termodynamické funkce používané pro popis molekulárních energií. Environmentální rovnováhy. Chemické transformační reakce. Modely distribuce chemických látek v prostředí. Biodegradace, biotransformace.
Osnova
  • Globální problémy lidstva a životního prostředí. Stav ŽP v ČR. Chemie životního prostředí - definice, základní přístupy. Chemické látky v prostředí - základní pojmy a definice. Environmentálně nebezpečné chemické látky. Osud chemických látek v prostředí. Ekosystémy - definice, vztahy. Biogeochemické cykly - základní pojmy. BGC cyklus uhlíku, dusíku, síry, fosforu, mikrobiogenních prvků a toxických kovů. Chování chemických látek v prostředí. Environmentální rozhraní a chemická rovnováha. Persistence v prostředí. Osud chemických látek v prostředí - transport, transformace - základní pojmy a vztahy. Termodynamické funkce používané pro popis molekulárních energií. Termodynamické funkce používané pro kvantifikaci procesů molekulárních změn. Tenze par. Rozpustnost ve vodě. Rovnováha organická fáze - voda. Rozdělovací koeficient n-oktanol-voda. Organické kyseliny a báze, konstanty acidity a rozdělovací chování. Difuze. Environmentální rovnováhy. Rovnováha vzduch-voda, těkání, Henryho zákon. Rovnováha vzduch-aerosol. Rovnováha vzduch-půda. Rovnováha vzduch-biota. Rozdělovací koeficient n-oktanol-vzduch. Suchá a mokrá atmosférická depozice. Sorpce. Rovnováha voda-tuhá fáze (sediment, suspendované sedimenty, půda). Vymývání půd, odnos půd. Chemické transformační reakce. Nereduktivní chemické reakce zahrnující nukleofilní skupinu. Oxidační a redukční reakce. Fotochemické transformační procesy. Bioakumulace. Bioobohacování, příjem potravou, příjem ze sedimentů, kombinovaný příjem z vody, potravy a sedimentů. Akumulace v terestrických rostlinách, příjem kořeny, foliární příjem. Akumulace v terestrických bezobratlých. Modely distribuce chemických látek v prostředí.. Biodegradace, typy biodegradačních reakcí, aerobní biodegradace a metabolické mechanismy, anaerobní biodegradace, kinetika biodegradace. Biotransformace, vlivy biotransformací na xenobiotika, fáze biotransformačních procesů.
Metody hodnocení
přednáška/ústní zkouška nebo kolokvium
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti absolvováním získají základní znalosti o mechanismech ovlivňujících osud chemických látek v prostředí. Přednášku je možné absolvovat po dohodě s vyučujícím blokovou formou. Jako podklad pro přednášku využijí studenti pracovní sešit Chemie životního prostředí II (tištěný nebo v elektronické podobě)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.