C6280 Chemie životního prostředí III

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Rozvrh
Út 8:00–9:50 kamenice
Předpoklady
Absolvování základních přednášek z anorganické, organické a fyzikální chemie a biochemie a přednášky Chemie životního prostředí II na úrovni studijníého programu Chemie a Biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Atmosféra - základní charakteristiky - složení, teplotní stratifikace atmosféry, atmosférické aerosoly, dělení dle skupenství, původu, vzniku, velikosti, účinku, složení. Mechanismy atmosférického propadu. Znečištění atmosféry, atmosférické reakce, příklady - síra, dusík, uhlík, kyslík v atmosféře, formy výskytu, biogenní a antropogenní sloučeniny. Acidifikace prostředí. Smogy. Hydrosféra, základní charakteristiky, voda a její vlastnosti, hydrologický cyklus. Chemické reakce ve vodách, chemické složení vod. Dnové sedimenty, vznik, rovnováha voda-sediment, sedimentace, sorpce na povrchu sedimentů. Samočistící schopnost vody. Znečištění vod - primární, sekundární. Pedosféra - vznik půdy, složky půdního systému, humus, genetické horizonty, sorpční kapacita, zvětrávání, transport a reakce chemických látek v pedosféře, chemické složení půd. Znečištění půd - primární, sekundární, kovy, živiny, organické polutanty.
Osnova
  • Atmosféra - základní charakteristiky - složení, teplotní stratifikace atmosféry, tlak vzduchu, energetická bilance, teplota vzduchu, teplotní gradienty. Atmosférické aerosoly, dělení dle skupenství, původu, vzniku, velikosti, účinku, složení. Mechanismy atmosférického propadu. Znečištění atmosféry, atmosférické reakce, příklady, reakce s OH radikály. Síra v atmosféře, formy výskytu, biogenní a antropogenní sloučeniny. Oxid siřičitý. Dusík v atmosféře, formy výskytu, mechanismus tvorby NOx. Uhlík v atmosféře, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, skleníkový efekt, uhlovodíky v atmosféře. Ozon v atmosféře, význam, vznik a rozklad, vznik ozonu v přízemních vrstvách atmosféry, ozónová vrstva a působení UV záření. Fluorovodík, olovo, tuhé částice v atmosféře. Další příklady látek znečišťujících atmosféru. Acidifikace prostředí. Mechanismy okyselování depozice. Vlivy acidifikace na vodu a vodní ekosystémy, půdu, vegetaci, lesy, stavby a jiná zařízení a na zdraví člověka. Smogy - fotochemický, redukční. Zákon o čistotě ovzduší, mezinárodní konvence o ochraně ovzduší. Hydrosféra, základní charakteristiky, voda a její vlastnosti, hydrologický cyklus. Senzorické vlastnosti vod, pH vody, vodivost, redox potenciál, rozpustnost ve vodě. Chemické reakce ve vodách, hydrolytické reakce, rovnováhy ve vodách (protolytické, komplexotvorné, srážecí, rozpouštěcí, redox) Chemické složení vod, anorganické ionty, tlumivá a neutralizační kapacita, radionuklidy ve vodách, organické látky - fenoly, huminové látky. Dnové sedimenty, vznik, rovnováha voda-sediment, sedimentace, sorpce na povrchu sedimentů. Samočistící schopnost vody, kyslíkové poměry v tocích a nádržích, chemická a biochemická spotřeba kyslíku. Znečištění vod - primární, sekundární. Typy vod - odpadní, atmosférické, podzemní, povrchové, pitné. Znečištění vod - kovy ve vodách, radioaktivní znečištění, eutrofizace vod, organické polutanty ve vodách - fenoly, ropné znečištění, pesticidy, detergenty, halogenderiváty. Pedosféra - vznik půdy, složky půdního systému, humus, genetické horizonty, sorpční kapacita, zvětrávání, transport a reakce chemických látek v pedosféře, chemické složení půd. Znečištění půd - primární, sekundární, kovy, živiny, organické polutanty.
Metody hodnocení
přednáška/ústní zkouška nebo kolokvium
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti absolvováním získají základní znalosti o abiotických složkách prosteřdí (atmosféra, hydrosféra, pedosféra) a jejich znečištění chemickými látkami. Přednášku je možné absolvovat po dohodě s vyučujícím blokovou formou. Jako podklad pro přednášku využijí studenti pracovní sešit Chemie životního prostředí III (tištěný nebo v elektronické podobě)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2008/C6280