bk2062 Management ve sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2013
Rozsah
7/13. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Nová, PhD., MBA (přednášející)
Garance
Ing. Jana Nová, PhD., MBA
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 13. 9. 15:30–17:00 225 - seminární místnost, Pá 4. 10. 13:00–13:45 203 - seminární místnost, Pá 25. 10. 13:00–14:30 225 - seminární místnost, Pá 8. 11. 13:40–14:25 225 - seminární místnost, Pá 29. 11. 15:50–16:35 225 - seminární místnost
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bk2062/01: Pá 13. 9. 17:00–18:30 225 - seminární místnost, Pá 4. 10. 15:15–17:30 225 - seminární místnost, Pá 25. 10. 14:30–16:00 225 - seminární místnost, Pá 8. 11. 15:30–17:45 225 - seminární místnost, Pá 29. 11. 17:15–19:30 225 - seminární místnost, J. Nová
Předpoklady
bk602 Management || bk1039 Management || bk2039 Management &&! bk604 Management ve sportu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu bude seznámit studenty se specifiky prostředí sportu s činnostmi manažera ve sportu a ekonomikou neziskových organizací v TVS a sportu.
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni: 1. pochopit různé modely procesů strategického řízení sportovní organizace a diskutovat o významu těchto modelů při zohlednění specifik ve sportu; 2. kriticky analyzovat klíčové rysy současného strategického řízení ve sportovním prostředí; 3. identifikovat strategická rozhodnutí, kterým čelí manažeři ve sportovních organizacích; 4. kriticky hodnotit strategické možnosti sportovní organizace včetně jejich proveditelnosti a udržitelnosti; 5. identifikovat problémy a příležitosti, jimž čelí sportovní organizace při implementaci jejich zvolené strategie
dále bude student schopen: - charakterizovat funkce, role a činnosti sportovního manažera, - analyzovat vnější a vnitřní prostředí sportovní organizace a na jejím základě formulovat strategie, - diskutovat o odvětví tělesné výchovy a sportu a jeho specifikách - rozumí financování TVS v ČR - navrhnout financování neziskových sportovních organizací
Osnova
  • 1. Úvod do strategického řízení- potřeba strategického a finančního plánování, základní strategické koncepce řízení a modely v globálním sportovní, odvětví; 2. Strategické prostředí: Trhové prostředí, PESTEL analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil; modely sportovních trhů a jejich strategické důsledky, koncentrace kapitálu a mezery na trhu v oblasti sportu; 3. Úloha státu v rozvoji sportu – důvody státních intervencí, regulace kontrola, rozsah statní intervence; 4. Neziskový sektor a sport – úloha neziskového sektoru ve sportu, organizace v neziskovém sektoru pro sport. 5. Profesionální sport – pojem, úloha médií, management sportovců, hodnocení výsledků; 6. Principy strategického managementu a strategické volby ve sportu - základ konkurenční výhody, strategie, diverzifikace, analýzy hodnotového řetězce, SWOT / TOWS matice a RACES analýza; 7. Organizační a strategické změny – podmínky vnitřní organizace ve sportu, archetypy dynamiky změn vnitřního uspořádání sportovních organizací pro plnění zvolené strategie; 8. Řízení lidských zdrojů ve sportu – specifika řízení a hodnocení lidských zdrojů ve sportovních organizacích; 9. Leadership – Vůdcovství – teorie vůdcovství, odlišnosti pojmů manažer a vůdce a jejich důsledky na řízení sportovní organizace; 10. Organizační kultura ve sportu – specifika a význam organizační kultury ve sportu, subkultury, organizační identita, diagnostika a manažování změn v organizační kultuře sportovních organizací; 11. Finanční management sportovní organizace – finanční zdroje ve sportu, informace pro finanční management a jejich význam z hlediska řízení sportovní organizace; 12. Implementace strategie – z perspektivy marketingu, organizace a finančního managementu; 13. Hodnocení výkonnosti ve sportu – specifika hodnocení výkonnosti v sportovní organizaci, multidimenzionální přístup při hodnocení výkonnosti a jeho kritéria.
Literatura
    doporučená literatura
  • CHELLADURAI, P. Human resource management in sport and recreation. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics, 2006. xxvi341 s. ISBN 0736055886. info
  • HOYE, Russell. Sport management : principles and applications. 1st pub. Oxford: Elsevier, 2006. viii, 229. ISBN 0750666765. info
  • ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management sportu. Praha: East west publishing company, 2000. 172 s. ISBN 80-7219-010-5. info
    neurčeno
  • BYERS, Terri, Trevor SLACK a Milena Madeleine PARENT. Key concepts in sport management. Los Angeles, Calif.: SAGE, 2012. xiii, 203. ISBN 9781412928427. info
Výukové metody
přednášky řešení případových studií
obhajoba seminární práce
Metody hodnocení
obhajoba seminární práce v semináři, její prezentace
písemná zkouška
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/management-ve-sportu/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
V čem spočívá inovace: Rozšíření výuky o další témata a zúžení výuky o management sportovních akcí
Proč předmět inovujeme: Z části předmětu je vytvořen nový předmět a předmět Management ve sportu je rozšířen o nová témata výuky
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learningový kurz včetně distanční studijní opory
Kategorie e-learningu: 2
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.