Ze6002 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/5. 50 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (pomocník)
Bc. Viola Daňhelová (pomocník)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (pomocník)
Mgr. Blanka Klimovič (pomocník)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (pomocník)
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení a upevňování profesních kompetencí získávaných během Učitelské praxe 1 a postupné přebírání odpovědnosti z vlastní výuku a interakci s žáky. V této praxi je kladen důraz na oborový aspekt praxe. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Předmět je úzce provázaný se Seminářem k učitelské praxi, kde student reflektuje svoji pedagogickou praxi v malé skupině studentů. Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru. Celkem jde o 50 hodin praxe, z toho 30 hodin přímo ve škole a 20 hodin věnovaných především přípravě vlastní výuky, případně pomoci cvičnému učiteli (např. oprava písemek, vytváření pomůcek apod.). Po absolvování předmětu student: • zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele, • zefektivní proces plánování, realizace a reflexe vlastní výuky, • na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce, • osvojí si základní dovednosti vztahující se ke všem složkám práce učitele (výukovým i nevýukovým), • reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Osnova
  • Hlavní témata (osnova): • vlastní výuka – 10 hodin • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy či cvičným učitele (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.); • náslechy ve výuce (nejen) cvičných učitelů (dle možností školy); • vedení pedagogického deníku a zpracovávání dlouhodobého komplexního portfoliového úkolu – čas na vypracování těchto úkolů je vyhrazen v rámci předmětu Semináře k učitelské praxi, se kterým je praxe ve škole přímo provázána
Literatura
  • Vašutová, J. (Ed.). (2007). Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
  • Gower, R., Phillips, D., & Walters, S. (1995). Teaching practice handbook. Oxford: Macmillan Heinemann.
  • Šimoník, O. (1995). Začínající učitel. Brno: MU.
  • Kyriacou, Ch. (Ed.). (2008). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál.
  • Petty, G. (2004). Moderní vyučování. Praha: Portál.
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
Výukové metody
Formy výuky • aktivní práce pod vedením cvičného učitele • hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství • individuální konzultace
Metody hodnocení
Způsob ukončení: • hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.