MPH_ZNMG Znalostní management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mag. Dr. Eva Born (přednášející)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Rainer Born (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Peter Kelemen (pomocník)
Garance
Mag. Dr. Eva Born
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPH_ZNMG/01: Út 10:00–11:50 S311, E. Born, T. Ondráček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Způsoby, jakými se v organizacích vytvářejí, komunikují a argumentují znalosti, se liší. Vždy ale mají dlouhodobý dopad na relativní výkonnost organizace, neboť ovlivňují výsledky rozhodování a jednání členů organizace. Tento kurz zkoumá zákonitosti, jak efektivní, flexibilní a inovativní organizace v tzv. společnosti 4.0 vytvářejí, komunikují a argumentují své znalosti. Cílem kurzu je zmapovat dosavadní výzkum v této oblasti a podpořit tím myšlenku, že kombinace managementu znalostí s citlivým managementem sociálních vztahů je zásadní pro vznik a aktualizaci efektivních přístupů k řešení původního úkolu znalostního managementu v organizaci, tj. podporovat dlouhodobou výkonnost organizace prostřednictvím podpory její flexibility a inovativnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu především schopen:
- reprodukovat hlavní otázky soudobých teorií znalostního managementu;
- určit (stručně popsat, co znamenají) základní pojmy v soudobých teoriích znalostního managementu;
- porozumět a navrhnout možná řešení na vybrané problémy znalostního managementu;
- implementovat tato řešení do praxe.
Osnova
 • 1. blok: Kick-off: Organizace jako systém znalostí: úvod do problematiky (teoretický input a skupinová hra), náplň, cíle, organizace kurzu, zadání témat prezentací
  2. blok: Prep Stage 1: Konfigurace, kontingence a životní cykly organizací: teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze
  3. blok: L&D1 Stage: Epistemické procesy v učící se organizaci a jejich vliv na efektivitu organizace (organizační epistemologie): teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze
  4. blok: L&D2 Stage: Vztahové předpoklady rozvoje a řízení znalostí v organizaci, znalosti, znalostní management, aspekty znalostního managementu: teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze
  5. blok: L&D3 Stage: Strukturální předpoklady rozvoje a řízení znalostí v organizaci, praxe znalostního managementu, závěrečná reflexe: teoretický input, krátký test, prezentace, diskuze
  6. blok: Písemná zkouška (pro studenty s nedostatečným počtem bodů v krátkém testu)
Literatura
  povinná literatura
 • Výukové materiály (k dispozici na začátku semestru)
 • HISLOP, Donald. Knowledge management in organizations: A critical introduction. Oxford University Press. Oxford, UK: Oxford University Press, 2013. info
  doporučená literatura
 • TSOUKAS, Haridimos. Complex knowledge : studies in organizational epistemology. Oxford: Oxford University Press, 2005. x, 414. ISBN 9780199275588. info
Výukové metody
přednáškové lekce, individuální četba vědeckých článků, prezentace, skupinové diskuse, skupinové hry, analýza vybraných případových studií, krátké testy, písemná zkouška
Metody hodnocení
Příprava na semináře, která bude zkoušena krátkými testy. Prezentace zadaného tématu, aktivní účast ve skupinových diskuzích a na seminářích, závěrečná písemná zkouška v případě nedostatečného počtu bodů (méně než 50 %) v krátkých testech. Účast v seminářích je povinná. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPH_ZNMG