MPV_VZVP Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Maciej Molak (cvičící)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jana Rozmarinová (cvičící)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 S311
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_VZVP/01: každé liché pondělí 14:00–15:50 S311, J. Rozmarinová, J. Soukopová, M. Struk
Předpoklady
! MPV_TMHV Metody hodnocení projektů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Veřejné finance jsou vynakládány v mnoha případech na základě projektového přístupu. I proto je důležité porozumět projektovému přístupu, metodám hodnocení veřejných projektů a způsobu zadávání a hodnocení veřejných zakázek.

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky veřejných projektů, jejich tvorbou a hodnocením. Zvláštní pozornost je věnována zadávání veřejných zakázek, jejich právnímu rámci a problémům v České republice a také problematice hodnoty za peníze (value for money).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

• porozumět procesu projektového řízení a tvorby a hodnocení veřejných projektů,
• znát principy poskytování veřejných služeb,
• vytvořit jednoduché veřejné projekty,
• být schopen pro hodnocení a výběr projektů zvolit optimální jednokriteriální nebo vícekriteriální metodu hodnocení,
• porozumět a interpretovat český právní rámec pro zadávání veřejných zakázek,
• při tvorbě a hodnocení veřejných projektů a veřejných zakázek zlepšit své týmové dovedosti.
Osnova
 • Obsah kurzu je rozdělen následně:
 • 1. veřejné projekty a jejich tvorba,
 • 2. příprava projektů, požadavky na řízení projektů,
 • 3. metody ex-ante hodnocení veřejných projktů,
 • 4. metody ex-post hodnocení veřejných projektů,
 • 5. modely poskytování veřejných služeb a jejich potenciál a omezení,
 • 6. PPP a a jeho praxe v České republice a dalších vybraných zemích,
 • 7. veřejné zakázky - funkce a principy, současné problémy,
 • 8. proces zadávání a hodnocení veřejných zakázek - právní rámec v ČR ajeho další perspektiva.
Literatura
  povinná literatura
 • GATTI, S. Project Finance in Theroy and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects. Burlington: Academic Press, 2007, ISBN 978-0123736994
 • FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 408 stran. ISBN 9788024732930. info
 • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • BOARDMAN, Anthony E. Cost-benefit analysis : concepts and practice. 3rd ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006. xv, 560. ISBN 0131435833. info
 • OCHRANA, František. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 195 s. ISBN 8073570335. info
  doporučená literatura
 • JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách - komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, ISBN 978-80-210-5409-7
 • OCHRANA, František. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 184 s. ISBN 8086119718. info
 • VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2001. 447 s. ISBN 8086119386. info
 • MALIŠOVÁ, Iva a Ivan MALÝ. Hodnocení veřejných projektů : učební text pro studenty oboru veřejná ekonomika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 88 s. ISBN 8021015918. info
 • MAŇAS, Miroslav a Petr FIALA. Vícekriteriální rozhodování. Edited by Josef Jablonský. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 316 s. ISBN 8070797487. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů.

V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata tvorby a hodnocení veřejných projektů a jednokriteriální a vícekriteriální metody hodnocení. Ty jsou dále diskutovány a praktikovány na seminářích. Součástí seminářů jsou prezentace seminárních prací studentů, kdy studenti budou prezentovat výsledky zadaného příkladu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Pro přistoupení k ústní zkoušce je student povinen získat alespoň 60 % bodů z průběžného hodnocení ze seminářů.

Student získává v průběhu semestru body za dva písemné testy (30+30 bodů) a za zpracování a prezentaci seminární práce (30 bodů) a za aktivitu ve výuce (10 bodů). Vyučující má právo udělit "bonusové" body za aktivitu v seminářích. Nezískání požadovaného minima bodů je považováno za absenci průběžné přípravy studenta a nezakládá právo na opakování "nepovedených" testů nebo seminární práce. V tomto případě je student hodnocen F.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět si nezapisují studenti, kteří již absolvovali předmět MPV_TMHV.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPV_VZVP