BSSn4450 Militantní demokracie

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Petlák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 U43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako analýza konceptu militantní demokracie. Představuje hlavní dimenze užití tohoto konceptu. Součástí předmětu jsou vybrané případové studie.
Výstupy z učení
Studenti by měli být schopni zhodnotit soudobé diskuse o ochraně demokracie. Měli by být schopni kategorizovat jednotlivé nástroje militantní demokracie a charakterizovat jejich dopady na protiextremistickou politiku.
Osnova
  • Úvod do studia militantní demokracie; Vymezení konceptu militantní demokracie a jeho kritika; Označení a sledování nepřátel ze strany militantní demokracie; Omezení práva projevu a souvisejících práv nepřátel demokracie; Specifika potírání násilných postupů nepřátel demokracie; Diskursivní ochrana a ideové šíření demokracie Přednáška externího přednášejícího Přednáška externího přednášejícího Přednáška externího přednášejícího Případové studie militantní demokracie a referáty k seminárním pracím Případové studie militantní demokracie a referáty k seminárním pracím Případové studie militantní demokracie a referáty k seminárním pracím Případové studie militantní demokracie a referáty k seminárním pracím
Literatura
    povinná literatura
  • MAREŠ, Miroslav. Czech Militant Democracy in Action : Dissolution of the Workers' Party and the Wider Context of This Act. East European Politics and Societies. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2012, roč. 26, č. 1, s. 33-55. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325411408070. URL info
    neurčeno
  • Kompletní a platný seznam literatury k předmětu je ve složce studijní materiály.
  • ČERNÝ, Petr. Právní ochrana před extremismem. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008. xiv, 256. ISBN 9788074000539. info
  • Defending democracy : reactions to extremism in interwar Europe. Edited by Giovanni Capoccia. Baltimore: John Hopkins University Press, 2005. viii, 335. ISBN 0801887550. info
  • KYSELA, Jan. Právo na odpor a občanskou neposlušnost. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2001. 120 s. ISBN 8072390783. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena důležitá témata, která jsou dále diskutována na seminářích formou stanovisek. Součástí seminářů jsou prezentace osnov seminárních prací studentů.
Metody hodnocení
Zakončení a hodnocení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou. Její hodnocení sestává z pěti řádných částí. První částí je seminární stanovisko, druhou diskuse na seminářích, třetí referát, který je úzce propojen se čtvrtou částí, jíž je seminární práce, a pátou závěrečné ústní přezkoušení. Výuka i zkoušení probíhá on-line. Za seminární stanovisko je možné získat 6 bodů, za diskuse 6 bodů, za referát 6 bodů, za seminární práci 18 bodů a za závěrečné písemné přezkoušení 24 bodů. Z každé z pěti částí hodnocení je třeba mít alespoň ¼ bodů. Hodnocení: 56-60 bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F Seminární stanovisko je možné mít v určených seminářích v první části semestru. Seminární stanovisko je možné mít pouze jedno. Stanovisko je stručným shrnutím názoru autora/autorky k jednomu z témat, která budou zadána na počátku semestru (kdy je třeba se k nim i přihlásit). Stanovisko (či jeho závěry) je třeba prezentovat na určeném semináři a diskutovat o něm, bude-li to vyučující vyžadovat. Stanovisko musí obsahovat jasný názor autora/autorky na položenou otázku, který bude logicky vyargumentován. S ohledem na položené otázky je přípustný i normativní odborný přístup. Ke stanovisku je zpravidla třeba nalézt prameny nad rámec zadané a doporučené literatury. Není vyžadována power-pointová prezentace stanoviska. Stanovisko je třeba odevzdat písemně v rozsahu cca 2400-3600 znaků (včetně mezer) do odevzdávárny předmětu v IS MU nejpozději 6 hodin před začátkem semináře. Diskuse na seminářích je vázána na vyargumentované reakce na stanoviska a referáty kolegů a na kladení dotazů přítomným expertům. Hodnocena je aktivita, odbornost a věcnost. Referát představuje prezentaci pojetí seminární práce na semináři (představení problému, struktura práce, teoreticko-metodologické základy, zdroje a předpokládaná zjištění). Referát je možné prezentovat v určených týdnech semestru. Referát je třeba zpracovat v elektronické (zpravidla power-pointové) verzi. Termín prezentace referátu určí vyučující. Seminární práce se má odborně zabývat tématem se vztahem k obsahu předmětu, možná je i vazba na téma jednoho ze stanovisek. Přesné téma referátu/seminární práce je třeba dohodnout s vyučujícím na počátku semestru (do poloviny října). Seminární práce musí mít rozsah kolem 36 000 znaků (včetně mezer, tolerance 1000 znaků), jiný rozsah je třeba domluvit s vyučujícím. Referát a seminární práci mohou zpracovat i dva studenti/studentky (v takovém případě je rozsah práce kolem 45 000 znaků (včetně mezer, tolerance 1000 znaků), jiný rozsah je třeba domluvit s vyučujícím. Termín odevzdání je do 20. 1. do příslušné odevzdávárny v IS MU. Práce odevzdané v pozdějším termínu nebudou hodnoceny. Po odevzdání a ohodnocení nelze práci přepracovat. Na práci bude hodnocena její originalita v českém prostředí, logika zvolené struktury a argumentace, využití zdrojů a formální a jazyková stránka. Ústní přezkoušení pokrývá odpřednášenou látku a zadanou literaturu. Otázky jsou otevřené a jsou zaměřeny na schopnost odborného vysvětlení problematiky a jejího rozboru na základě nastudovaných znalostí. V závěrečných týdnech semestru budou prezentovány případové studie k problematice militantní demokracie, po kterých následuje diskuse v rámci semináře. V této souvislosti je třeba upozornit, že účast na seminářích je dle studijního řádu MU povinná a bude omluvena pouze z řádných důvodů. Účast bude kontrolována a neomluvená neúčast bude mít za následek neabsolvování předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.