BZ305Zk Základy civilního procesu

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Jan Holas (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Pondikasová (přednášející)
Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
Katedra civilního práva procesního - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra civilního práva procesního - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 1. 10. 16:00–17:40 aula_Vinařská, 18:00–19:40 aula_Vinařská, Pá 16. 10. 10:00–11:40 133, 12:00–13:40 133, Pá 8. 1. 8:00–9:40 133, 10:00–11:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu Základy občanského práva procesního je seznámení se základy civilního procesu v rozsahu občanského soudního řádu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět základním pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických souvislostech; Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací; Vytvořit samostatně některá podání; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace; Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Občanské právo procesní a civilní proces - právní prameny a literatura, pojem občanského práva procesního a civilního procesu, vznik a význam civilního procesu, procesní principy;
 • Druhy civilního procesu - charakteristika jednotlivých druhů civilního procesu, diferenciace občanského soudního řízení
 • Subjekty civilního procesu - charakteristika subjektů civilního procesu, pravomoc soudů, příslušnost soudů;
 • Subjekty civilního procesu - účastníci řízení, způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost, společenství účastníků, vedlejší účastenství, věcná legitimace zastupování účastníků;
 • Řízení na soudu I. stupně - zahájení řízení a jeho účinky, procesní podmínky, žaloba a žalobní právo;
 • Řízení na soudu I. stupně - příprava jednání, jednání, přerušení a zastavení řízení, zkrácená řízení;
 • Řízení na soudu I. stupně - diferenciace procesu na řízení sporné a řízení nesporné, nesporná řízení;
 • Dokazování - pojem a předmět dokazování, průběh dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky a jejich druhy;
 • Soudní rozhodnutí - druhy soudních rozhodnutí, formy rozhodnutí a jejich náležitosti, právní moc rozhodnutí, vykonatelnost rozhodnutí.
 • Náklady řízení.
 • Opravné systémy a opravné prostředky.
 • Řízení exekuční (obecná část).
 • Řízení exekuční (zvláštní část).
Literatura
  povinná literatura
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. 1. vydání, 2. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 124 s. Edice učebnic. ISBN 978-80-210-5062-4. info
  doporučená literatura
 • ŠÍNOVÁ, Renáta a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. Praha: C. H. Beck, 2020. 474 s. ISBN 978-80-7400-787-3
 • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014. 621 s. ISBN 9788072019403. info
Výukové metody
Během semestru probíhají přednášky. Přednášky jsou nepovinné. Při výuce jsou využívány moderní metody výuky - prezentace témat, praktické příklady, výklad judikatury soudů, prezentace doporučené literatury.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná (písemný test). Předmět je ukončován distančně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.