MKH_TEDP Teze diplomové práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (cvičící)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ahad Zareravasan, PhD (cvičící)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Žák (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( MKH_DIPR Diplomová práce )&&(! MKH_DIPR Diplomová práce )) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je a) naučit studenty řešit odborné a výzkumné problémy z oblasti podnikové ekonomiky, managementu a podnikové informatiky s využitím vědeckých publikací a primárních a sekundárních dat; b) naučit studenty kriticky uvažovat o existujícím vědeckém poznání a o datech získaných s využitím různých výzkumných metod. Z krátkodobého hlediska pomáhá předmět studentům naformulovat kvalitní výzkumný záměr závěrečné práce a zpracovat kvalitní literárání rešerší k tématu práce. Z dlouhodobého hlediska je připravuje na práci s novými poznatky z oboru a na řešení nových problémů na různých pozicích v podnicích, anebo ve výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - formulovat manažerský problém a z něj odvodit cíl diplomové práce - navrhnout metodiku řešení v přiměřené míře konkrétnosti - definovat znaky odborné práce - posoudit vhodnost literárních zdrojů - ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvořit teze, resp. oficiální zadání diplomové práce.
Osnova
 • Výuka probíhá paralelně dvěma způsoby. Prvním z nich je psaní závěrečné práce a konzultace s vedoucí/m práce. Druhým způsobem jsou semináře pro prezenční studenty (na jaře prezenčně, na podzim jsou záznamy k dispozici v Interaktivní osnově v ISu) a tutoriály pro kombinované studenty (pouze v jarním semestru). Studenti dále sami studují povinnou literaturu zaměřenou na metodiku výzkumu a přípravy odborné práce ve společenských vědách a interní fakultní a katedrové dokumenty vztažené k závěrečným pracím.

  Témata:
  1. Závěrečné práce na katedře podnikového hospodářství ESF MU
  2. Výzkumný problém, výzkumná otázka a hypotézy
  - Jak poznat, čemu se má smysl věnovat (nejen) v závěrečné práci a jak volbu zdůvodnit
  3. Řešení manažerského problému
  - Na co si dát pozor při řešení manažerského problému (nejen) při psaní závěrečné práce
  4. Kvantitativní výzkumné strategie
  - Jaký postup zvolit, abychom získali kvalitní data I
  5. Kvalitativní výzkumné designy
  - Jaký postup zvolit, abychom získali kvalitní data II
  6. Rešerše
  - Jak napsat dobrou literární rešerši
  7. Kritická práce s textem a argumentace
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
 • SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. Eight edition. Harlow: Pearson, 2019, xxxiii, 83. ISBN 9781292208787. info
 • Aktuální pravidla a doporučení pro závěrečné práce na Katedře podnikového hospodářství: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/562000-katpodnikoveho-hospodarstvi/szz-na-kph
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. Patent. Číslo: Třídící znak 01 0197. Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Místo vydání: Praha. info
  doporučená literatura
 • The SAGE handbook of qualitative business and management research methods : history and traditions. Edited by Catherine Cassell - Ann L. Cunliffe - Gina Grandy. Los Angeles: Sage, 2018, xxii, 597. ISBN 9781526429261. info
 • FIELD, Andy. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 5th. Sage Publishing, 2017. ISBN 978-1-5264-4578-0. URL info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • PIMPLE, Kenneth D. Six domains of research ethics. Science and Engineering Ethics. 2002, roč. 8, č. 2, s. 191-205. ISSN 1353-3452. info
Výukové metody
Výklad, učení se činností (psaní závěrečné práce), praktické příklady, zpětná vazba a mentoring (od vedoucího práce)
Metody hodnocení
Online test na konci semestru; odevzdání části závěrečné práce vedoucímu práce ve stanoveném rozsahu a stanoveném termínu.
Podrobné podmínky pro ukončení předmětu jsou uvedeny v interaktivní osnově.
Předmět je možné absolovovat i souběžně se zahraniční stáží. V takovém případě probíhají konzultace s vedoucím práce online. Student sleduje záznamy ze seminářů a absolvuje závěrečný test online.
Navazující předměty
Informace učitele
Student je odpovědný za iniciování komunikace s vedoucím práce a za dodržení termínů. Vedoucí práce není povinen studentovi připomínat termíny a vyzývat ho k dodání textu ke konzultaci. Vedoucí práce také není povinen studentovi udělit zápočet, pokud student nedodá podklady ve stanoveném termínu nebo v požadované kvalitě. V takovém případě musí student předmět opakovat v následujícím semestru.

Student má právo získat od vedoucího zpětnou vazbu ke své práci v předem domluvených termínech a rozsahu. Pokud vedoucí na komunikaci ze strany studenta opakovaně nereaguje, měl by student situaci včas řešit s garantem předmětu nebo s vedoucím katedry.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.