F1CD2_12 Cvičení diplomantů II

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PharmDr. Marie Čulenová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Ivana Daňková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Margita Dvorská, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h.c. (cvičící)
PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Emil Švajdlenka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jiří Václavík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Veronika Vaverková, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Milan Malaník, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Molčanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
Ústav přírodních léčiv – Ústavy – Farmaceutická fakulta
Předpoklady
Základní schopnost samostatné práce v laboraři, schopnost vyhledávat a analyzovat vědecké informace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má za cíl systematicky vést studenty při zpracování diplomové práce, pomoci se orientovat v řešené problematice, prohloubit schopnost pracovat sákladní metody vědecké práce ve zvolené oblasti, seznámit se se zásadami etiky vědecké a publikační činnosti a správné prezentace výsledků vlastní odborné práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-vyhledat relevantní odborné literární zdroje;
-zpracovat literární rešerši;
-používat osvojené metody vědecké práce pro získání dat;
-zpracovat a analyzovat získaná data;
-sepsat ucelený odborný text a adekvátním způsobem prezentovat výsledky své práce
Osnova
  • 1. Literární rešerše a studium doporučené literatury. 2. Stanovení cílů práce. 3. Volba metod vypracování. 4. Testování metod. 5. Pilotní studie. 6. Získání a zpracování výsledků. 7. Diskuse výsledků. 8. Formulace závěrů a doporučení.
Literatura
    doporučená literatura
  • Norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace. info
  • Relevantní odborná literatura podle zadání diplomové práce a doporučení vedoucího diplomové práce. info
  • Webové stránky, citační generátory a manažery, např. http://www.citace.com, https://www.iso690.zcu.cz/, EndNote, Zotero. info
  • GREENHALGH T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0310-6. info
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace, brainstorming, diskuze, samostatná práce
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě individuálního posouzení splnění dílčích úkolů souvisejících s vypracováním diplomové práce vedoucím práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/F1CD2_12