MFST081c Statistics - practice

Faculty of Medicine
Spring 2005
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Anna Gerylovová, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Department of Social Medicine and Health Care Administration - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: Helena Malenová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 14 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/14, only registered: 0/14, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/14
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky předmětu Statistika je poskytnout studentům vědomosti potřebné ke sběru, analýze a prezentaci údajů a pro ověřování hypotéz. Smyslem je poukázat na přednosti, ale i dílčí omezení statistiky, což jim umožní pochopit a plně využít poznatky uvedené v odborné literatuře.
Syllabus (in Czech)
 • Metody náhodného výběru. Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi, Bayesova formule.
 • Frekvenční a distribuční funkce normálního a binomického rozdělení, práce s tabulkami.
 • Plán konkrétního výběrového šetření.
 • Výpočet a interpretace středních hodnot.
 • Výpočet a interpretace ukazatelů variability.
 • Kritéria pro volbu výstižných ukazatelů polohy a variability.
 • Odhad parametrů normálního rozdělení.
 • Odhad pravděpodobnosti (parametru binomického rozdělení).
 • Srovnání průměrů a pravděpodobností (u-test, t-test).
 • Pearsonův korelační koeficient, regresní přímka.
 • Pořadový (Spearmanův) korelační koeficient.
 • Chí-kvadrát test pro hodnocení asociace a homogenity.
 • Znaménkový test, Wilcoxonův test pro srovnání úrovně dvou souborů.
 • Výpočet rizika v prospektivních a retrospektivních studiích.
Literature
 • GERYLOVOVÁ, Anna and Jan HOLČÍK. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 31 pp. ISBN 80-210-2301-5. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna and Jan HOLČÍK. Statistical methodology in medical research. Vyd. 1. V Brně: Lékařská fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 1990. 262 s. ISBN 80-210-0271-9. info
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2005/MFST081c