SZ9BP_SFV3 Self-Cognitive and Experiential Models of Personality Education 3 (Movement and Dance Therapy Techni

Faculty of Education
Spring 2006
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Zuzana Nováčková
Prerequisites (in Czech)
Pro studenty sociální pedagogiky a následně studenty celé MU je podstatné, že mají přednostní právo se seminářů a kurzu zúčastnit a navíc je možné získat za seminář 1 kredit.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je součástí projektu sebepoznávací a sebezkušenostní výuky v různých technikách vycházejících z výchovných a terapeutických oblastí. Konkrétně jde o víkendové semináře zaměřeny na techniky z oborů arteterapie (prožitky, nalézání osobní hranice a svého osobního potenciálu /fyŹzického a duševního/, hodnotová orientace, empatie, spolupráce, komunikační dovednosti, já a skupina...); dále muzikoterapie, dramaterapie, bodyterapie a choreoterapie.
Syllabus (in Czech)
  • Osobnostní vzdělávání v rámci technik sebepojetí, sebreflexe, sociální interakce, relaxace, meditace, vlastŹní identita, vážení si druhých i sebe, pozitivní motivace do života, ovlivnění hodnotové mapy, netradiční aktivity, radost, záŹbava, komunikační dovednosti, týmovost a skupinová dynamika, prevence možných sociálních problémů, poznání svých hraŹnic, efektivní možnost ztráty nudy, vztah k sobě a okolí Požadavky na získání zápočtu 1. aktivní účast na celém semináři 2. reflexe na téma: Získaná sebepoznání a sebezkušenost, na základě zpětných vazeb skupiny, vědomí sebe sama, své sociální dovednosti, rysů, motivace, rolí a postojů
Literature
  • MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy :zásobník dramatických her a improvizací. 9. vyd. Praha: Artama, 2002. 153 s. ISBN 80-7068-166-7. info
  • VALENTA, Milan. Dramaterapie. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál, 2001. 150 s. ISBN 80-7178-586-5. info
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001. 246 s. ISBN 80-7178-557-1. info
  • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 199 s. ISBN 80-7178-428-1. info
  • CAMPBELL, Jean. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 199 s. ISBN 80-7178-204-1. info
  • MÁTEJOVÁ, Zlatica. Základy teórie a praxe muzikoterapie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 138 s. ISBN 80-223-0401-8. info
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
General note: Blíže viz: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/rozvoj/ordinary/default.htm.
Information on the extent and intensity of the course: 3 dny.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2006/SZ9BP_SFV3