d007 Quantitative Research Methodology

Faculty of Sports Studies
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/0. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
d007/01: Thu 22. 9. 10:30–12:00 E34/225 - seminární místnost, Thu 29. 9. 8:30–16:30 E34/225 - seminární místnost, Fri 30. 9. 8:00–9:30 E34/225 - seminární místnost, J. Zháněl
Prerequisites (in Czech)
! d010 Methodology of scientific and research work
Základní orientace v problematice metodologie závěrečné práce a metod statistického zpracování dat na úrovni magisterské práce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli být schopni:
 • charakterizovat základní pojmy: věda, vědecký výzkum, typy výzkumu, vědecká práce, struktura vědecké práce, literární rešerše, atd.,
 • vypracovat projekt výzkumné práce v souladu s metodologickými principy,
 • adekvátně používat metody analýzy dat (deskriptivní a analytické statistické metody)
 • Syllabus
  • Obecná struktura vědecké práce
  • Kvantitativní/kvalitativní výzkum
  • Varianty (metody) výzkumu
  • Výzkumný problém, výzkumná otázka
  • Cíl výzkumu, hypotézy
  • Výzkumné metody (měřící procedury)
  • Statistická analýza dat
  Literature
   required literature
  • APA style, http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html
   recommended literature
  • Research methodology for sport and exercise science : a comprehensive introduction for study and research. Edited by Herbert Haag. 2nd ed. Berlin: Logos, 2010. 449 s. ISBN 9783832524999. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
   not specified
  • ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT and Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce (Research methodology). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 65 pp. 1. ISBN 978-80-210-6875-9. info
  • ZHÁNĚL, Jiří. Statistické metody v kinantropologie a antropomotorice (Statistical Methods in Kinantropologie and Anthropomotorics). In Hendl Jan a kol. Statistika v aplikacích. první. Praha: Portál, s. r. o., 2014. p. 343 - 357. ISBN 978-80-262-0700-9. URL info
  • HENDL, Jan. Statistika v aplikacích. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 455 stran. ISBN 9788026207009. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
  • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159. info
  • OCHRANA, František. Metodologie vědy : úvod do problému. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 9788024616094. info
  • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
  • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694. info
  • Elementární statistická analýza. Edited by Lubomír Cyhelský - Jana Kahounová - Richard Hindls. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2001. 318 s. ISBN 80-7261-003-1. info
  • BLAHUŠ, Petr. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování : vybrané kapitoly pro doktorandy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 224 s. ISBN 8071841005. info
  • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
  Teaching methods (in Czech)
  blokový seminář, práce textem, skupinová výuka, projektová výuka, e-learning
  Assessment methods (in Czech)
  Písemný test (základní pojmy) z přednášené látky (30 otázek, k úspěšnému absolvování je nutné dosáhnout více než 19 bodů). Hodnocení výzkumného projektu z hlediska struktury a obsahu.
  Language of instruction
  Czech
  Further comments (probably available only in Czech)
  Study Materials
  The course is taught annually.
  Information on the extent and intensity of the course: 12/semestr.
  Listed among pre-requisites of other courses
  Teacher's information
  http://www.fsps.muni.cz/impact/metodologie-kvantitativniho-vyzkumu/
  The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2012, autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2016/d007