HV066 Didactics of Music Education for Secondary Schools 2

Faculty of Education
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (lecturer)
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
Department of Music - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
Supplier department: Department of Music - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
HV066/01: Mon 10:00–11:50 učebna 21, M. Tomanová
Prerequisites (in Czech)
HV060 Didactics of ME (Secondary 1)
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Based on the acquired practices in the field of vocal, instrumental, musical and listening activities, students are encouraged to create ethodical materials focused on individual educational units.
Learning outcomes
The student is able to apply theoretical knowledge and practical skills in real teaching and to reflect their realization. It will create a teacher portfolio with methodological materials suitable for young people aged 15-18. It will prepare a comprehensive thematic curriculum of music education in high school.
Syllabus
  • The seminar takes the form of practical creative workshops. Students present comprehensive projects that realize in a real-life seminar in high school. Then there will be a common reflection. Students will develop a thematic curriculum of music education in high school.
Literature
  • VAŇKOVÁ, Šárka. Projektová výuka v hudební výchově jako současný trend evropského a českého vzdělávání (Project Based Learning in Music as a Current Trend of European and Czech Education). In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2012, Vzdělávání a dnešní společnost. 1st ed. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 270-277. ISBN 978-80-904877-9-6. info
  • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka (Project teaching). In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. první. Brno: MSD s.r.o, 2007. p. 57-81. ISBN 978-80-86633-93-0. info
  • KNOPOVÁ, Blanka. Dílo Bedřicha Smetany v kontextu hudebního vzdělávání (Work Bedřich Smetana in music education). In Musica viva in schola. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 35-43. ISBN 80-210-3796-2. info
  • KNOPOVÁ, Blanka. Specifika hudebního vzdělávání a školní praxe (The particularity of music education and school practice). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13. - 14. září 2004. 1. vydání. MU Brno: Janík T.; Mužík V.; Šimoník O., 2004. 4 pp. ISBN 80-210-3474-2. info
  • KNOPOVÁ, Blanka. Proměny hudební výchovy ve vztahu k současnému vývoji společnosti (Changeings of music education in contemporary society). In in: Musica viva in schola. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 20-22. ISBN 80-210-1918-2. info
  • SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy. 2, Na druhém stupni základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 349 s. : i. info
Teaching methods
Project creation, verification in practice, joint reflection, group work.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky ke zkoušce: a) 80% aktivní účast v semináři; b) základní teorie z oboru didaktiky hudební výchovy pro střední školy; c) vypracovaný a realizovaný projekt; d) učitelské portfólio; e) vypracovaný tematický plán učiva hudební výchovy na střední škole.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2019/HV066