D1PRA02 Collective Labour Law I

Faculty of Law
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (seminar tutor)
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (seminar tutor)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Department of Labour Law and Social Security Law - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Gabriela Uhlířová
Supplier department: Department of Labour Law and Social Security Law - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The student will understand the subject, system and notion of collective labour law. He/she will be able to distinguish its subjects. The trade union organization is the fundamental subject of collective labour relations. Moreover, students will make acquaintance with establishment of the trade union, international regulation and its competencies in labour relations including comparison of previous legal regulation with the new one. The same characteristics will be analysed with respect to works’ councils and employees’ representatives for health and safety at work.
Syllabus
  • Collective labour law - notion, subjects, trade unions as subjects of industrial relations, establishment of trade union organisation according to the Czech legal order, international regulation of establishment and position of trade union, competencies of trade union organisation in industrial relations – comparison of the previous regulation with the new one, works’ councils and employees’ representatives for health and safety at work.
Literature
  • HRABCOVÁ, Dana, Milan GALVAS and Pavel PRUNNER. Sociální dialog, vyjednávání v teorii a praxi (Social Dialogue, Negotiation in Theory and Practice). První vydání. Brno: Koedice nakladatelství Doplněk a Právnické fakulty MU, 2008. 224 pp. Edice učebnic právnické fakulty MU č. 420. ISBN 978-80-210-4773-0. info
  • HRABCOVÁ, Dana. Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo (Labour Law 2007 - The Collective Labour Law). In Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo. Brno: MU, 2007. 130 pp. ISBN 978-80-210-4513-2. info
  • Pracovní podmínky a sociální dialog :výběr některých ustanovení Evropské sociální charty jejími kontrolními orgány : studie založená na výkladu článků 2-6 Evropské sociální charty Evropským výborem pro sociální práva. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2000. 111 s. ISBN 80-85529-74-2. info
  • GALVAS, Milan. Několik poznámek k podmínkám dalšího působení pracovního práva (Some comments on the conditions of the further functionning of labour law). Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 4, p. 308-316. ISSN 0324-7007. info
  • GALVAS, Milan. Kolektivní pracovní právo České republiky : (úvahy a východiska). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 131 s. ISBN 8021010541. info
  • KALENSKÁ, Marie. Československé pracovní právo [Panorama, 1980]. 1. vyd. Praha: Panorama, 1980. 399 s. info
Teaching methods
- theoretical preparation - comparison of possible approaches to notion of subject of collective labour law - solution of practical examples - solution of case-law examples
Assessment methods
coloqium, solving of practical examples
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2018/D1PRA02