SP4RC_SP2c Specializace 2c surdopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2004
Rozsah
0/32/0. 16 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Horáková (přednášející), PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Mgr. Alena Sobotková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • SURDOPEDIE Organizace péče o sluchově, raná péče, péče v předškolním a školním věku, profesionální orientace, psychologické zvláštnosti sluchově postižených , surdopedické zásady a metody práce se sluchově postiženým, technické pomůcky, rozvíjení slovní zásoby, rozvoj čtenářských dovedností, písemný a výtvarný projev, reedukace sluchu, odezírání, daktylotika, obsahová a zvuková stránka řeči, modulační faktory, přehled českých hlásek, rozdělení, artikulace a chyby jednotlivých hlásek a jejich náprava, znaková řeč, totální komunikace, různé způsoby komunikace, specifika práce s nedoslýchavým a neslyšícím, specializovaná zařízení, integrace Somatopedie Významné osoby v historii somatopedie, vývoj vztahu společnosti k tělesně a zdravotně postiženým, současné trendy v péči o tělesně postižené u nás a v zahraničí, systém výchovy a vzdělání tělesně a zdravotně postižených, legislativa, speciálně pedagogická centra pro tělesně postižené, význam a úkoly školy při zdravotnických zařízeních, organizace školy při nemocnici, klasifikace pohybových vad, obrny centrální a periferní, DMO, deformace, amputace, předškolní příprava dítěte s DMO na vstup do školy, rozvoj jemné motoriky u dítěte s DMO, rozvoj řeči u dítěte s DMO, problematika výuky tělesně postižených na 1. st.ZŠ, problematika výchovy a vzdělání dětí s více vadami, speciální didaktické metody ve výchovně vzdělávací práci tělesně postižených žáků, integrace, profesní orientace a příprava tělesně postižených žáků Oftalmopedie Oftalmopedie jako obor speciální pedagogiky, kategorie zrakově postižených, vymezení zrakového postižení, výskyt a příčiny, děti slabozraké, děti se zbytky zraku, děti nevidomé, děti šilhající a tupozraké, kombinované postižení, zvláštnosti psychických procesů zrakově postižených, vývoj osobnosti zrakově postižených, péče o děti v raném věku, poradenství, zraková stumulace, rozvoj zrakového a sluchového a hmatového vnímání, výběr školy pro zrakově postižené dítě, systém školy pro zrakově postižené, úloha speciálně pedagogických center. Etopedie Historie oboru a péče o jedince s poruchami chování, současný stav, srovnání se zahraničím. Základní kategorie, etopedická diagnostika, etiologie a členění poruch chování, převýchovný proces, metody převýchovy, resocializační terapeutické a korektivní metody, specifika vzdělávání jedinců s poruchami chování, metodiky, didaktiky. Systém etopedických zařízení. Sociálně patologické jevy u mládeže, prekriminalita, kriminalita, právní řešení. Prevence, poradenství, možnosti resocializace. Základy penologie.
Literatura
  • ŘEHŮŘEK, Jaroslav a Dětská oční klinika DN Brno,a LF MU Brno. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. 1999. vyd. Brno: PAIDO, 1999. 94 s. Možnosti reedukace zraku při kombin, postižení. ISBN 80-85931-75-3. info
  • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 1999. 135 s. ISBN 80-85931-69-9. info
  • PROCHÁZKOVÁ, Marie. Etopedie. In Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. s. 188-205. ISBN 80-85931-65-6. info
  • BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. s. 63-67. ISBN 80-85931-51-6. info
  • PROCHÁZKOVÁ, Marie. Nové aspekty v přístupu k jedincům s poruchami chování. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. s. 159-162. ISBN 80-85931-51-6. info
  • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea. Oftalmopedie. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998. 66 s. ISBN 8085931508. info
  • BULOVÁ, Alena. Surdopedie. In Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. s. 81-97. ISBN 80-85931-65-6. info
Metody hodnocení
Typ výuky: konzultace
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Specializace II. - na 1a navazuje 2c, na 1b je možnost výběru mezi 2d, 2e, 2f.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.