MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
podzim 2009
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Po 16:00–17:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kursu student zaprvé porozumí základům vědeckého zkoumání, jeho základním omezením, problémům a přednostem. Zadruhé bude student schopen formulovat a konstruovat základní výzkumný design, kriticky pracovat s primárními a sekundárními zdroji dat a na tomto základě bude schopen vytvořit vlastní projekt vědeckého výzkumu.
Po obecném úvodu, který bude diskutovat základní charakteristiky vědy a vědeckého zkoumání a vymezí specifika věd sociálních následuje úvod do základních metodologických problémů a přehled nejvýznamnějších metodologických nástrojů politických věd. Obsahem kurzu je také seznámení se základními pravidly vědecké etiky, práce s literaturou a se zdroji vědeckých poznatků. V průběhu kurzu budou studentům představeny dostupné informační databáze, el. Informační zdroje, knihovní fond a práce s internetovými vyhledávači a katalogem knihovny.
Osnova
 • 1) Věda a vědecké zkoumání
 • 2) Politické vědy – charakteristika a vymezení
 • 3) Limity zkoumání sociálních systémů
 • 4) Literatura, zdroje, vědecká práce
 • 5) Metodologie návrhu výzkumu I.
 • 6) Metodologie návrhu výzkumu II.
 • 7) Prezentace projektů
Literatura
 • DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN 9788073673857. info
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 0-534-57474-2. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 303 s. ISBN 80-7178-461-3. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou přednášek, v průběhu semestru studenti zpracují vlastní výzkumný projekt, vybrané projekty budou prezentovány a společně diskutovány v závěru semestru.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemným testem. Celkové hodnocení zahrnuje test (15 bodů) a seminární práci - návrh výzkumu (10 bodů). Úspěšné ukončení předmětu předpokládá zisk nejméně 15 bodů.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka probíhá ve čtrnáctidenních cyklech - studenti jsou rozděleni do dvou seminárních skupin podle abecedy. Další informace jsou v sylabu předmětu v IS (studijní materiály).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.