M6130 Výpočetní statistika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Marie Budíková, Dr. (přednášející)
Mgr. Petr Okrajek (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:50 M1,01017
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M6130/01: Po 10:00–10:50 M6,01011, Po 11:00–11:50 MP1,01014, M. Budíková
M6130/02: Čt 8:00–8:50 M4,01024, Čt 9:00–9:50 MP1,01014, P. Okrajek
M6130/03: Čt 10:00–10:50 M4,01024, Čt 11:00–11:50 MP1,01014, P. Okrajek
Předpoklady
M7521 Pravděpodobnost a statistika 1 || M3121 Pravděpodobnost a statistika I
M7521 nebo M3121
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Disciplína obsahuje exploratorní a regresní analýzu dat, neparametrickou statistiku, zabývá se testy hypotéz o srovnání dvou populací, a o shodnosti několika populací, dále pak testy dobré shody a testy hypotéz o nezávislosti ve vícerozměrných populacích. Student po absolvování kurzu s pomocí statistického software zvládne základní techniky statistické analýzy dat a porozumí podstatě vybraných statistických metod.
Osnova
  • Exploratorní analýza dat: krabicový diagram, N-P graf, histogram, empirická distribuční funkce,charakteristiky polohy a variability, momenty, mnohorozměrné datové soubory, grafické znázornění, popis závislostí, shluková analýza. Neparametrická statistika: pořadí a pořádkové statistiky. Pořadové testy o jedné populaci. Testy hypotéz o srovnání dvou populací: dvouvýběrový t-test, F-test, Wilcoxonův a znaménkový test. Porovnání binomických populací. Spárované výběry. Testy hypotéz o shodnosti několika populací: model jednoduchého třídění, F-test, Kruskalův - Wallisův test, test homogenity několika binomických populací. Testy dobré shody: Kolmogorovův - Smirnovův test, chí-kvadrát test, ověřování vybraných typů rozdělení,normalizující transformace. Testy hypotéz o nezávislosti ve vícerozměrných populacích: Pearsonův korelační koeficient a jeho testování, Spearmanův korelační koeficient, analýza kontingenčních tabulek. Regresní analýza: klasický model lineární regrese, metoda nejmenších čtverců, testy o regresních parametrech
Literatura
    povinná literatura
  • BUDÍKOVÁ, Marie, Tomáš LERCH a Štěpán MIKOLÁŠ. Základní statistické metody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 170 s. ISBN 978-80-210-3886-8. info
  • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
    doporučená literatura
  • ANDĚL, Jiří. Statistické metody. 1. vydání. Praha: MATFYZPRESS, 1993. 246 s. info
  • CLEVELAND, William S. Visualizing data. Murray Hill: AT & T Bell Laboratories, 1993. 360 s. ISBN 0-9634884-0-6. info
Výukové metody
Výuka probíhá každý týden v rozsahu 2h přednášky, 2h cvičení. Všechna cvičení probíhají v počítačové učebně s využitím speciálního statistického software.
Metody hodnocení
Na konci semestru studenti řeší písemný test. Zkouška je písemná, je doplněna konkrétním zpracováním dat u počítače.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Jedná se o inovovaný předmět Základní statistické metody.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.