MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Vladimír Hřebíček (přednášející), doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (zástupce)
PhDr. Vladimír Hřebíček (přednášející)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
Ing. Daria Kuchařová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:35–16:15 P103
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_RKMD/01: Út 14:35–17:55 S309, R. Lukášová
MPV_RKMD/02: St 7:40–11:00 S309, V. Hřebíček
MPV_RKMD/03: St 12:00–14:30 S307, St 14:35–15:20 S301, V. Hřebíček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 54 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/54, pouze zareg.: 0/54, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/54
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem kurzu je poskytnout studentům základní poznatky o efektivní komunikaci v řízení a prostřednictvím výcvikových metod rozvinout jejich komunikační dovednosti potřebné pro řízení spolupracovníků a jednání s partnery mimo organizaci. Úvodní studijní bloky kurzu jsou zaměřeny na základní komunikační dovednosti potřebné pro úspěch v jakémkoli jednání, navazující bloky směřují k rozvoji vybraných manažerských dovedností.

Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen:
- efektivně sdělovat a předávat informace;
- efektivně klást otázky, naslouchat, argumentovat a odpovídat na námitky ;
- komunikovat asertivně ;
- připravit a realizovat efektivní prezentaci (návrhů/informací) ;
- vést hodnotící rozhovor ;
- vyjednávat.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, požadavky k zápočtu. Komunikační proces, komunikace slovní a mimoslovní. Význam efektivní komunikace v řízení, možnosti a metody rozvoje komunikačních dovedností.
 • 2. Základní komunikační dovednosti. Zásady účinné slovní komunikace. Kladení otázek - typy otázek, výhody a nevýhody jednotlivých typů otázek. Aktivní naslouchání - význam naslouchání, rozvoj dovednosti naslouchat. Účinná argumentace a přesvědčování – volba argumentů, formulace argumentů, výstavba argumentace. Překonávání námitek – druhy námitek, postup překonávání námitek.
 • 3. Účinná prezentace. Příprava prezentace, struktura prezentace, účinná slovní a mimoslovní komunikace při prezentaci. Vizuální pomůcky a jejich význam, zásady efektivního použití.
 • 4. Asertivita a její význam. Asertivní, pasivní a agresivní jednání - charakteristika, důsledky pro řídící práci. Asertivní práva, asertivní techniky. Intrapersonální a interpersonální přínos asertivního myšlení a jednání.
 • 5. Komunikační typy osobnosti, efektivní strategie jednání s jednotlivými typy.
 • 6. Rozhovory se spolupracovníky – druhy, význam, zásady efektivního vedení. Výběrový rozhovor, hodnotící rozhovor. Příprava a zásady účinného vedení.
 • 7. Vyjednávání. Příprava na vyjednávání, vyjednávací styly. Individuální a týmové vyjednávání.
Literatura
 • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004. 164 s. ISBN 8086851087. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Tajemství úspěšného jednání. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 162 s. ISBN 80-85623-84-6. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Komunikace ve správních činnostech ÚSC. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 48 s. ISBN 80-210-3948-5. info
 • MATĚJKA, Marek a Pavel VIDLAŘ. Vše o přijímacím pohovoru : jak poznat druhou stranu. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 193 s. ISBN 8024702150. info
 • MENTZEL, Wolfgang. Rozhovory se spolupracovníky. Praha: Grada, 2004. 106 s. ISBN 8024704080. info
 • Pozitivní řízení : asertivita pro manažery. Edited by Paddy O'Brien. 3. vyd. Praha: Management Press, 2003. 212 s. ISBN 8072610775. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou zaměřeny na objasnění základní teorie, účelem seminářů je za použití tréninkových metod (hraní rolí, modelových situací, tréninkových videofilmů)rozvinout komunikační a manažerské dovednosti studentů.
Metody hodnocení
Vzhledem k účelu daného kurzu (nácvik komunikačních a manažerských dovedností) je účast na cvičeních povinná.

Požadavky k zápočtu: účast na cvičeních (100%), příprava a předvedení prezentace na zadané téma, znalostní test (minimální úspěšnost 60%).

Temata prezentace (s možností volby): 1. prezentace výsledků diplomové práce, 2. prezentace na téma dle vlastní volby (v rámci studovaného oboru), a to buď s cílem informovat nebo s s cílem přesvědčit (nutno zvolit jeden z uvedených cílů).
Informace učitele
Vzhledem ke specifickému zaměření předmětu je účast studentů na cvičeních povinná. V zájmu zabezpečení časového prostoru pro zpracovávání diplomové práce v závěru studia bude však výuka předmětu Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností soustředěna pouze do první poloviny semestru. Organizována bude následujícím způsobem: 1. týden semestru - 1 hodina přednášky, 2 hodiny cvičení, 2. až 7. týden semestru - 2 hod. přednášky, 4 hodiny cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVRD.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.