Z0018F Diplomový seminář 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z0018F/01: Po 16:00–17:50 Z3,02045, V. Herber
Předpoklady
Z0017F Diplomový seminář 1 || Z0017A Diplomový seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je organizován oborově. V semináři probíhá jednak profesní příprava studentů navazujícího studia, jednak se v semináři prezentují studenti svými pracemi.
Osnova
 • 1. - 9. týden - Profesní příprava diplomantů.
 • V profesní přípravě se praktickou formou procvičují a zdokonalují tyto dovednosti:
 • - dovednost sestavit stručnou anotaci v češtině z vlastního díla
 • - dovednost sestavit stručnou anotaci v cizím jazyce z vlastního díla
 • - dovednost sestavit stručnou anotaci z cizích článků publikovaných v cizím jazyce
 • - dovednost stanovit vhodná klíčová slova
 • - dovednost organizovat si seznam používané literatury pomoc programu EndNote
 • - dovednost nabídnout redakci odborného časopisu vlastní článek
 • - dovednost analyzovat odborný text a referovat o něm, dovednost vést diskusi ad rem
 • - dovednost organizovat posloupnost tabelárních a grafických příloh v odborné práci
 • - dovednost upravit redakčně odborný text - korektury textů
 • - dovednost navrhnout a obhájit racionální program vědecké konference
 • - dovednost zhotovit poster a prezentaci pro vědeckou konferenci
 • - dovednost vypracovat a odůvodnit návrh výzkumného projektu
 • - příprava na hledání prvního pracovního místa
 • 10. týden - Prezentace posterů studentů 1. ročníku - s interní diskuzí k posterům.
 • 11. - 12. týden - Vystoupení studentů 2. ročníku
 • Prezentace stavu rozpracovanosti diplomových prací za účasti doktorandů a popř. i učitelů Ústavu - s podrobnou diskuzí k referátům.
 • 13. týden - Zhodnocení prezentací v seminární skupině.
Literatura
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Seminář s řízenou diskusí, průběžné plnění úkolů, vystoupení - prezentace dosavdních poznatků zjištěných při zpracování diplomové práce
Metody hodnocení
Výuka probíhá současně u dvou ročníků. Student si zapisuje zpravidla rok po absolvování tohoto semináře obdobný seminář označený číslem 2.
Požadavky k ukončení:
Absolvování alespoň 80 % seminářů v semestru, splnění požadavků na domácí přípravu u absolvovaných seminářů, osobní prezentace k vlastní DP na závěr semináře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.