PLIN008 Aplikovaná stylistika (se zaměřením na odborné texty)

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:05 N42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty se základním pojmoslovím moderní české stylistiky a s možnými metodami stylistického rozboru textu. Teoretické poznatky budou tedy aplikovány na texty ze všech stylových oblastí komunikace, především však na texty odborné. Studenti se při práci s konkrétními materiály prakticky seznámí se stylovým rozpětím odborné komunikace (jak pokud jde o texty psané, tak mluvené). Na základě práce s odbornou literaturou budu po absolvování kursu schopni identifikovat stylově příznakové výrazové prostředky v textech i projevy relevantních stylových norem a následně pak jednotlivé texty správně zařazovat do příslušných stylových oblastí, včetně určování jejich eventuálních odchylek od příslušných stylových norem a motivovanosti těchto odchylek.
Osnova
  • Kurs se skládá z několika na sebe navazujících modulů, jež jsou zaměřeny na výše uvedené dovednosti. Každý z modulů má teoretickou a praktickou část; teoretická část (T) je primárně záležitostí samostudia a možných navazujících diskusí v seminářích, praktická část (P) spočívá přímo v práci se zadanými texty. Ke každému z modulů je připojen soupis hlavních témat, jimž bude v seminářích při práci s texty věnována pozornost, a také orientační doba trvání každého z modulů. MODUL 1 – ZÁKLADNÍ POJMOSLOVÍ OBORU (1-2 semináře): T: styl, stylistika, stylizace, stylotvorné faktory/slohotvorní činitelé (obecný úvod), stylém, stylový příznak, stylová hodnota - stálá (adherentní, inherentní) x kontextová, stylová disimilace, možné postupy při stylistickém rozboru, P: určování stylové charakteristiky výrazových prostředků na všech jazykových rovinách (prvky se stálou stylovou hodnotou), vyhledávání a určování prvků s kontextovou stylovou hodnotou, zjišťování možných funkcí všech těchto prvků textu, a to i ve vzájemné interakci; předcházet budou komentáře k dostupným pramenům a způsobům jejich využívání, MODUL 2 – MOŽNÝ VLIV STYLOTVORNÝCH FAKTORŮ NA STYL TEXTU (1-2 semináře): T: stylotvorné faktory/slohotvorní činitelé (podrobnější komentáře k tématu), tzv. funkční dichotomie, stratifikace národního jazyka, úzus, norma, kodifikace, standard, P: zjišťování vlivu slohotvorných činitelů na styl textů a zjišťování projevů tzv. funkčních dichotomií, MODUL 3 – KOMPOZICE TEXTU Z HLEDISKA STYLISTIKY (2-3 semináře): T: slohové postupy, horizontální a vertikální členění textu, koherence a koheze, intratextové a intertextové vazby, P: analýza výše uvedených aspektů kompozice textu, MODUL 4 – ZÁKLADNÍ STYLOVÉ OBLASTI (5-6 seminářů); budeme pracovat s vymezením, které používá Současná stylistika (2008), ta zároveň poslouží jako základní zdroj k samostudiu: T: prostě sdělovací funkční styl, odborný funkční styl, administrativní funkční styl, publicistický funkční styl (včetně stylu reklamy), rétorický funkční styl, umělecký funkční styl. U každého z uvedených funkčních stylů bude věnována pozornost 1) základní funkci/základním funkcím textů tohoto druhu, 2) stylovým normám, které se v příslušné stylové oblasti uplatňují, a 3) žánrovému rozpětí příslušné stylové oblasti. P: zjišťování konkrétního vlivu stylových norem každé z hlavních stylových oblastí na styl textů, vyhledávání indikátorů pro zařazení konkrétních textů do některé ze stylových oblastí nebo do tzv. přechodových pásem mezi nimi. MODUL 5 - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ, podle konkrétní situace v jednotlivých seminárních skupinách (1 seminář).
Literatura
    povinná literatura
  • HOFFMANOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 510 stran. ISBN 9788020025661. info
    neurčeno
  • ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 stran. ISBN 9788071069614. info
  • Encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 80-7106-484-X. info
  • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
  • Aktuální informace o současném výzkumu mj. v oblasti stylistiky, včetně odkazů na další zdroje, lze najít také na stránkách meziuniverzitního projektu Moderní mluvnice češtiny (https://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/home).
Výukové metody
Kurs probíhá formou seminářů – hlavní metodou práce je kolektivní a individuální práce se zadanými texty, při níž se rozvíjí schopnost prakticky aplikovat osvojené teoretické a metodologické poznatky.
Metody hodnocení
Pravidelná účast ve výuce (min. 75% realizované výuky za semestr) a samostatné zajištění zadaných studijních materiálů jsou samozřejmostí; materiály pro práci v semináři budou mít studenti během semestru k dispozici v elektronické podobě. Zkouška proběhne písemnou formou - v posledním týdnu semestru dostane každý ze studentů anonymizovaný odborný text v rozsahu do cca 10 normostran A4. Během zkouškového období pak samostatně zpracuje přehled odchylek od stylových norem odborné komunikace v rozsahu min. 4000 znaků - tím osvědčí míru praktického osvojení teoretických znalostí. Tento přehled nemusí nutně být souvislý text, odchylky stačí uvést v bodech, každá uvedená odchylka musí být doložena alespoň jedním příkladem z komentovaného textu, včetně odkazu na místo, kde se v komentovaném textu nachází, a přehled sám musí respektovat stylové normy odborné komunikace. Zmíněný přehled, spolu s komentovaným textem pak odevzdá do mé poštovní přihrádky na Ústavu českého jazyka (zaslání klasickou poštou je rovněž možné - nikoliv však doporučeně!). Za každou nezjištěnou odchylku v rozebíraném textu (nebo naopak za označení jevu, který je součástí stylových norem odborné komunikace, jako chyby) bude hodnocení sníženo o jeden stupeň, výsledky budou zadány do systému podle platných studijních předpisů. Přehledy odchylek, k nimž nebude přiložen komentovaný text, nemohou být samozřejmě hodnoceny. Přehledy, jejichž hodnocení bylo zadáno do systému, bude možno přijít si prohlédnout v konzultačních hodinách.
Informace učitele
http://www.pocitacova-lingvistika.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.