VSPF0521c Patologická fyziologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Knight, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (cvičící)
Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (pomocník)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( VSBC041p Biochemie II - předn. || VSBC0422p Biochemie II -p ) && VSAN0333p Anatomie III - př. && VSHE0322p Histologie a embryologie II -p && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Fyziologie, biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude veden k tomu,aby si osvojil následující znalosti a dovednosti:
Principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech, základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie)
Onemocnění krvetvorby, hematologické nálezy u vybraných onemocnění krve
Základy biomedicínské statistiky (1. část)
Exp. navozený akutní radiační syndrom u pokusného zvířete - hematologické důsledky
Esenciální hypertenze, jednorázové a ambulantní vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence, změny TK a TF při změně polohy těla, izometrické a aerobní zátěži
Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích - spirometrické vyšetření
Sekundární hypertenze, exp. navozená renální ischemie – průkaz reninu v ledvině
Arytmologie, demonstrace vybraných typů poruch rytmu
EKG průkaz exp. navozené arytmie u pokusného zvířete (adrenergní stimulace, hypokalcémie, hyperkalémie)
Exp. navozená akutní renální insuficience u pokusného zvířete - stanovení GFR pomocí kinetiky vylučování inulinu ledvinami
Exp. navozené selhání ledvin - peritoneální dialýza u pokusného zvířete
Výstupy z učení
Student aplikuje základní znalosti biostatistiky k vysvětlení konstrukce referenčních intervalů;
Student popíše vliv ionizujícího záření na organizmus na úrovni molekulární, buněčné, tkáňové a systémové;
Student zdůvodní časovou dynamiku změn krevního obrazu při akutní nemocni z ozáření;
Student rozlišuje mezi deterministickými a stochastickými účinky ionizujícího záření a jejich praktickými implikacemi;
Student vysvětlí princip ultrazvukového a dopplerometrického vyšetření cév, základní patologie periferních cév (insuficience venózních chlopní, ischemie, zkraty, steal syndromy);
Student interpretuje kontinuální záznam EKG u pokusného zvířete při jednotlivých patologických stavech, popíše nálezy na záznamu EKG. Rozezná základní typy arytmií na EKG;
Student vysvětlí stanovení glomerulární filtrační rychlosti v závislosti na křivce koncentrace inulinu během vylučování ledvinami, diskutuje využití clearance dalších látek (kreatinin, PAH);
Student demonstruje vznik renovaskulární hypertenze v průběhu modifikovaného Goldblattova pokusu, rozdíl mezi stenózou renální tepny unilaterální a bilaterální (resp. solitární ledviny), úlohu RAAS a expanze objemu, hypertrofie srdeční stěny v důsledku hypertenze;
Osnova
 • Úvod, bezpečnost práce, principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech, základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie a základní chirurgické techniky)
 • Základy biomedicínské statistiky
 • Interpretace EKG, demonstrace EKG záznamů u vybraných patologických stavů
 • Arytmologie (seminář) a průkaz exp. navozené arytmie u pokusného zvířete (adrenergní stimulace, hypokalcémie, hyperkalémie)
 • Princip a demonstrace vyšetření periferních cév pomocí ultrazvuku Buněčná biologie, nádorová transformace, onkogeny a supresorové geny(seminář)
 • Exp. navozený akutní radiační syndrom u pokusného zvířete (seminář)
 • Sekundární hypertenze (seminář), exp. navozená renální ischemie (1. část)
 • Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích - spirometrické vyšetření
 • Esenciální hypertenze (seminář), jednorázové a ambulantní vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence, změny TK a TF při změně polohy těla, izometrické a aerobní zátěži
 • Exp. navozená renální ischemie – průkaz reninu v ledvině (2. část)
 • Exp. navozená akutní renální insuficience u pokusného zvířete - stanovení GFR pomocí kinetiky vylučování inulinu ledvinami
 • Exp. navozené selhání ledvin - peritoneální dialýza u pokusného zvířete
 • Acidobazická rovnováha (seminář), testy, opakování, zápočty
Literatura
Výukové metody
praktické cvičení v laboratoři, diskuze k zadaným tématům, komentované video
Metody hodnocení
Praktická výuka je povinná. Účast je omluvena pouze v případě pracovní neschopnosti. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v daném týdnu v jiném pravidelném termínu po předchozí domluvě s vyučujícím. Semestrální výuka je ukončena zápočtem. V průběhu semestru mohou vyučující průběžně testovat znalosti písemnými testy popř. zadávat studentům samostatné referáty. Je bezpodmínečně nutné nosit v průběhu praktické výuky laboratorní plášť.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Studenti opakující 3. ročník nemusejí znovu absolvovat praktika, budou jim uznány zápočty, ke zkoušce mohou přijít v nejbližším zkouškovém období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/VSPF0521c