FJ1002 Cvičení z fonetiky

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1002/01: každý sudý čtvrtek 13:00–14:40 učebna 56, Z. Schejbalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Cvičení z fonetiky navazuje na probraná témata v předmětu Fonetika 1 a v Fonetika 2. Cílem je upevnit, prohloubit a rozvíjet dalším praktickým nácvikem (diktáty, četba souvislých textů, recitace básní, fonetický přepis slov a vět) vědomosti a řečové dovednosti získané v předmětech (Fonetika 1, Fonetika 2). Důraz je kladen na korekci chyb a na reedukaci správné výslovnosti.
Osnova
  • Sylabus seminářů 1.Diktát. – nácvik pravopisu. Čtení souvislých textů. 2.Fonetický přepis slov a vět. Poslech 3.Diktát – nácvik pravopisu. Recitace básně zpaměti – analýza výslovnosti. 4.Oprava diktátu. Čtení souvislých textů. 5.Fonetický přepis slov a vět. Poslech. 6.Diktát – nácvik pravopisu. Recitace básně zpaměti – analýza výslovnosti. 7.Oprava diktátu. Čtení souvislých textů. 8.Fonetický přepis slov a vět. Poslech. 9.Diktát – nácvik pravopisu. Recitace básně zpaměti – analýza výslovnosti. 10.Oprava diktátu. Čtení souvislých textů. Fonetický přepis slov a vět. Poslech. 11.Diktát – nácvik pravopisu. Recitace básně zpaměti – analýza výslovnosti. 12.Výslovnostní chyby českých žáků.
Literatura
  • Abry, D., Charalon, M.-L. Les 500 exercices de phonétique. Paris: Hachette, 2011.
  • Fenclová M. Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. 108 s. ISBN 8072901265.
  • Dohalská M. a Schulzová O. Fonetika francouzštiny. Vyd. 3., rozš. Praha: Karolinum, 2008. 236 s. ISBN 9788024614717.
  • Léon M. Exercices systématiques de prononciation français. [Paris]: Hachette et Larousse, 1991. 183 s. ISBN 2010174337.
  • Hořínek J. Fonetika francouzštiny [Hořínek, 1971]. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 376 s.
  • Lerond A. Dictionnaire de la prononciation. Paris: Librairie Larousse, 1980. lxxvi, 589. ISBN 2033401014
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, konzultace (pro kombinované studium).
Metody hodnocení
Ústní zápočet - četba textu, recitace básně.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.