IVp101 Behaviorální přístupy v učení

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/2. 24 hodin (3x pátek). 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Chrapková (cvičící)
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 24. 3. 9:20–17:25 učebna 30, Pá 13. 4. 9:20–17:25 učebna 30, So 5. 5. 9:20–17:25 učebna 30
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s pohledem behaviorální vědy na člověka, jeho chování a vztah k fyzickému a sociálnímu prostředí. V předmětu se budeme zabývat behaviorálním vysvětlením příčin chování a analýzou vlivu různých faktorů prostředí na chování člověka. Předmět se věnuje zejména aplikaci vědní disciplíny v praxi, která využívá obecných principů chování pro řešení sociálně významných problémů v chování u vybraných skupin osob se speciálními vzdělávacími potřebami v průběhu celého života.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- popsat a vysvětlit principy učení a chování dle behaviorální vědy
- porozumět funkčním vzahům mezi antecedenty, chováním a následky chování
- provést měření základních charakteristik chování (frekvence, trvání, latence, mezireakční čas)
- analyzovat komplexní úkoly a rozdělit je na dílčí části – provést analýzu úkolu
- aplikovat základní pravidla behaviorální analýzy na edukační situace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Osnova
 • Základní principy chování, stručná historie behaviorální analýzy a úvod do aplikované behaviorální analýzy.
 • Využití behaviorálních přístupů u vybraných skupin osob se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Definice a měření cílového chování.
 • Vizuální analýza získaných dat.
 • Individuální mapování dovedností a testování preferencí.
 • Postupy při učení dovedností a nabývání repertoáru chování.
 • Učení v přirozeném prostředí, intenzivní učení, diskriminační trénink a transfer kontroly stimulů.
 • Pobídky, tvarování a řetězení chování.
 • Analýza funkcí chování, antecedentní intervence, diferenciální posilování a vyhasínání.
 • Postupy při redukci problémového chování.
Literatura
  povinná literatura
 • Baer, D. M., Wolf, M. M., Risley, T. R. (1968) Some current dimensions of applied behavior analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 91–97.
 • Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (2007) Applied Behavior Analysis, Second Edition. Upper Saddle, NJ: Pearson Education ISBN-10: 129202321X or ISBN-13: 978-1292023212
 • FÖRSTER, Josef. Behaviorismus a psychoreflexologie v historické tradici československé psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 219 s. ISBN 8020013199. info
  doporučená literatura
 • RICHMAN, Shira. Výchova dětí s autismem : aplikovaná behaviorální analýza. Translated by Miroslava Jelínková. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015, 122 stran. ISBN 9788026209843. info
 • PRAŠKO, Ján, Petr MOŽNÝ a Miloš ŠLEPECKÝ. Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. Vydání 1. Praha: Triton, 2007, 1063 stran. ISBN 9788072548651. info
Výukové metody
seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích, simulace nácviku zvoleného chování, seminární práce (zpracování, prezentace, diskuse), kolokvium
Konkrétní požadavky k individuálním pracím (rozsah, obsah, termíny dodání) budou zveřejněny ve studijních materiálech. Vypracované úkoly student vloží do odevzdávárny v IS MU, příp. bude prezentovat na semináři (dle pokynů). Vyučující ke zpracovaným úkolům poskytne zpětnou vazbu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.