AR2A107 Historická němčina II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 9:10–10:45 G12
Předpoklady
AR2A103 Historická němčina I &&! NOW ( AR2B65 Historická němčina II )
Běžná komunikativní znalost němčiny; schopnost čtení a porozumění běžným textům v současné němčině. Základní přehled o starších vývojových fázích němčiny. Schopnost čtení a porozumění německých textů ve fraktuře a kurentu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zapisují imatrikulační ročníky 2016 a následující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají studenti širší přehled o stavu a vývojových tendencích rané nové horní němčiny; důraz se klade na oblast grafickou, hláskoslovnou i syntaktickou v návaznosti na vývoj v předchozím období v pozdně středověké německé grafice, psaní velkých písmen a německé interpunkci. Pracuje se s texty rukopisnými i tištěnými.
Výstupy z učení
V praktických úkolech a prací s texty si studenti osvojí schopnosti aplikace teoretických poznatků při čtení, přepisu, analýze a nářeční interpretaci neliterárních textů 16.–20. století. Studenti získají základní dovednosti v identifikaci relevantních jazykových jevů jak grafické tak i hláskoslovné a morfologické povahy, zejména s ohledem na možnosti interpretace včetně rámcové datace a rozpoznání teritoriální provenience textů.
Osnova
  • Stav a vývojové tendence rané nové horní němčiny.
  • Grafická, hláskoslovná a syntaktická specifika.
  • Kapitoly o pozdněstředověké německé grafice.
  • Čtení a přepis neliterárních textů 16. - 20. století.
  • Analýza a nářeční interpretace starších německých textů.
  • Základní určování teritoriální provenience textů.
Literatura
  • MASAŘÍK, Zdeněk. Historická němčina pro archiváře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 133 s. ISBN 8021008075. info
  • MASAŘÍK, Zdeněk a Vlastimil BROM. Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen - Kommentare - Textproben. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 129 s. 1. Vyd. ISBN 80-210-3696-6. info
  • BOKOVÁ, Hildegard a Libuše SPÁČILOVÁ. Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Edited by Václav Bok - Vladimír Spáčil - Jana Kusová. 1. vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2003, xxxv, 536. ISBN 802440737X. info
  • Materiály v ELFu.
Výukové metody
Přednáška; praktická práce s textem - četba a obsahová i jazykově historická interpretace.
Metody hodnocení
Průběžná práce během semestru; závěrečný písemný test; závěrečná ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.