FJ1049 Základy didaktiky francouzštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací. 2 kr. (plus 1 za zk). Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. i komb. zápočet 2 kredity, ostatní zkouška 3 kredity. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1049/01: Čt 12:00–12:50 učebna 56, H. Kyloušková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům vhled do didaktiky cizích jazyků, respektive didaktiky francouzštiny jako cizího jazyka.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student dovede vyjmenovat základní lingvodidaktické pojmy, definovat komunikační kompetenci, detekovat různé typy komunikace, aplikovat získané poznatky v praxi.
Osnova
  • Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer (CECR). Communication en classe de langue. Francophonie et FLE. Compétence de communication.
Literatura
  • Cuq, J.-P. (2003). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG.
  • Cuq, J.-P. (2003). Dictionnaire didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International.
  • Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně do 11 let. (2001). Plzeň: Fraus.
  • Kyloušková, H. (2006). La compétence de communication et le CECR. Školní vzdělávací programy na Portálu PdF MU. Brno, Masarykova univerzita.
  • Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.
  • Un cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. (2001). Paris: Éditions Didier.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Aktivní účast (70%), test na probraná témata (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobné pokyny k průběhu a ukončení předmětu jsou ve studijních materiálech.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. i komb. zápočet
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2021, jaro 2022.