IVk102 Krizová intervence

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IVk102/Kombi01: So 23. 2. 9:00–16:50 učebna 54, V. Linhartová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout účastníkovi prostor pro zvládnutí základních strategií krizové intervence, umožnit mu získat znalosti a pomoci začít rozvíjet praktické dovednosti využitelné při přímé práci s klienty. Student by se po absolvování předmětu měl orientovat v problematice krizové intervence a telefonické krizové intervence. Měly by být schopen uchopit poradenský proces při práci s člověkem v krizi. Absolvování tohoto kurzu je vhodným doplňkem pro přípravu studentů do každodenní praxe v širokém spektru sociálních služeb.
Student zvládne aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti umí používat při práci s klientem v telefonické krizové intervenci (TKI) a krizové intervenci tváří v tvář (KI);
Uplatňuje dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí;
Získá základní kompetence pro provázení člověka jeho krizí.
Osnova
 •  Vymezení KI a TKI dle zákona o soc. službách.
 •  Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací, fáze krize, symptomy krize, odhad závažnosti krize, typy krizí.
 •  Druhy pomoci v krizových situacích, principy a fáze krizové intervence.
 •  Techniky vedení rozhovoru, navazování a ukončování kontaktu.
 •  Verbální a neverbální komunikace, rozdíly při vedení KI tváří v tvář a TKI.
 •  Práce s emocemi v KI, využití práce s tělem v KI.
 •  Jednání s úzkostným klientem, jednání s agresivním klientem – sebeobrana v KI.
 •  Práce s emocemi v telefonickém kontaktu – pláč, agrese, panika.
 •  Krizová intervence u dětí a dospívajících.
 •  Krizová intervence u seniorů.
 •  Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů - práce s rodinou v KI, vývojové krize.
 •  Sexuální problematika, psychopatologie, závislosti.
 •  KI u psychicky nemocných klientů.
 •  Sociálně právní otázky.
 •  Trauma, oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN.
 •  Práce se suicidálním klientem, problematika truchlení a umírání.
 •  Etické a teologické otázky v KI.
 •  Prevence vyhoření, psychohygiena, supervize, intervize.
Literatura
  povinná literatura
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 543 s. ISBN 9788026202127. info
 • BROŽ, Filip a Daniela VODÁČKOVÁ. Krizová intervence v kazuistikách. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 166 stran. ISBN 9788026208112. info
  doporučená literatura
 • BAŠTECKÁ, Bohumila. Psychosociální krizová spolupráce. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 317 s. ISBN 9788024741956. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 807178429X. info
Výukové metody
V kurzu jsou využívány kombinace teoretických a praktických bloků. Témata a jednotlivé techniky jsou přizpůsobeny aktuálním požadavkům studentů dle jejich zaměření. Během výuky jsou zohledněny zkušenosti studentů z praxe a jejich očekávání.
Metody hodnocení
Test, řešení modelové situace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/IVk102