HEN566 Politická geografie rozvoje

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Mikuláš Černík (cvičící)
Mgr. Lucie Sovová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lenka Topinková (cvičící)
Mgr. Jan Skalík (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:40 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je úvodem do diskuse globálních politických problémů současného světa. Pozornost je věnována především problematice globálních nerovností (nerovnoměrný rozvoj) a jejich sociálním a environmentálním souvislostem. Tematicky a metodologicky kurz vychází nejvíce z kritické politické geografie a rozvojových studií. Rozvoj je prezentován jako diskurz, vytvářený mocensky nerovnými subjekty a vytvářející nebo regulující globální nerovnosti. Proměny přístupů k rozvoji jsou přiblíženy jako historická posloupnost čtyř režimů či "projektů": merkantilistického kolonialismu, modernity, keynesiánského rozvoje a neoliberální globalizace. Studenti jsou vedeni ke kritickému pohledu na studovaná témata a k zaujetí vlastního stanoviska. Významnou součástí kurzu je samostatná četba a semináře věnované diskusi této četby. Na konci kurzu by měli být studenti schopni kritické interpretace politických událostí v současném světě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- chápat rozvoj jako diskurz, utvářený historicky proměnlivou konfigurací moci a vědění;
- identifikovat hlavní historické formy tohoto diskurzu, a porozumět jejich společenským, politickým a environmentálních důsledkům;
- propojit vývoj diskurzu rozvoje s proměnou politické mapy světa;
- kriticky diskutovat současné projevy diskurzu rozvoje (vč. kolonialismu) a jejich důsledky; - základní orientace v literatuře z oboru rozvojových studií a rozvojové geografie.
Osnova
  • 1. Organizace kurzu. Vývoj přístupů ke studiu globálních politických otázek. 2. Globální nerovnosti. Rozvoj jako projekt. Systém světového hospodářství. 3. Projekt kolonialismu. 4. Osvícenské kořeny rozvoje. Projekt modernity. Industriální kolonialismus. 5. Decolonizace. Dědictví kolonialismu. Vznik a zánik třetího světa. 6. Projekt rozvoje. Rozvoj jako modernizace. 7. Rozvoj v praxi: case study zelená revoluce. 8. Rozvoj v praxi: case study stavba velkých přehrad. 9. Alternativní přístupy: teorie závislosti a human development. 10. Projekt globalizace. Alternativní interpretace. Pomáhá globalizace zlepšit životní podmínky chudých? 11. Dlužní krize, strukturální přizpůsobení a diferenciace "třetího světa". 12. Postrozvoj: co na místo rozvoje? 13. Regionální a lokální politické konflikty
Literatura
  • POTTER, Robert B. Key concepts in development geography. 1st pub. London: SAGE, 2012. viii, 278. ISBN 9780857025852. info
  • DANĚK, Petr, Alice NAVRÁTILOVÁ, Marika HILDEBRANDOVÁ a Robert STOJANOV. Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. 176 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2. info
  • The companion to development studies. Edited by Vandana Desai - Robert B. Potter. 2nd ed. London: Hodder Education, 2008. xiv, 587. ISBN 9780340889145. info
  • Development theory and practice : critical perspectives. Edited by Uma Kothari - Martin Minogue. 1st pub. Basingstoke: Palgrave, 2002. x, 222. ISBN 9780333800713. info
  • JOHNSTON, R.J. a Peter TAYLOR. Geographies of Global Change. Remapping the World. 2th ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2002. xviii, 518. ISBN 0-631-22285-5. info
  • JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 s. ISBN 80-238-5566-2. info
  • The post-development reader. Edited by Majid Rahnema - Victoria Bawtree. 2nd imp. London: Zed Books, 1998. xix, 440 s. ISBN 1-85649-474-8. info
Výukové metody
Kombinace přednášek, diskusí v semináři a prezentace studentských projektů (ve skupině)
Metody hodnocení
Zkouška je ústní. Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je účast na seminářích, předložení poznámek z literatury (povinná četba - cca 100 stran) ve stanovených termínech a prezentace vybraného regionálního politického konfliktu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/HEN566