FC1007 Cvičení z elektřiny a magnetismu

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Čech, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lukáš Pawera
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 učebna 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aplikace získaných vědomostí z elektřiny a magnetismu na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na dovednosti potřebné pro výuku fyziky na základní škole Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu elektřina a magnetismus s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod. Dovednosti: Dokázat identifikovat principy přírodních dějů a technických aplikací. Provést dostatečnou aproximaci na bázi základních fyzikálních zákonů a provést následné výpočty jednoduchých aplikačních příkladů. Znát jednoduché pokusy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím. Dokázat provádět kvalifikovaný odhad hodnot. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: Základní zákony tematického okruhu Elektřina a magnetismus. Identifikovat principy založené na elektřině a magnetismu u přírodních dějů a technických aplikací. Popsat jednoduché experimenty a vztah probírané látky k praktickým aplikacím. Provádět výpočty jednoduchých aplikačních úloh.
Osnova
  • 1. Elektrický náboj 2. Intenzita a potenciál elektrického pole 3. Gaussův zákon 4. Poissonova rovnice v jednoduchých případech 5. Vodiče a nevodiče, kapacita vodiče, dielektrika 6. Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony. Metody řešení obvodů 7. Elektrolýza. Vodivost v plynech. 8. Magnetické pole. Lorentzova síla. Biot-Savartův zákon 9. Magnetizace. Magnetické vlastnosti materiálů 10. Elektromagnetická indukce a její použití. RLC obvody 11. Transformátor.Elektromagnetické vlnění. 12. Maxwellovy rovnice
Literatura
  • SLÁDKOVÁ, J. a kol.: Cvičení z fyziky, VUT (kterékoliv vydání po 1998).
  • TIRPÁK, Andrej. Elektrina a magnetizmus :úlohy k cvičeniam. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. ISBN 8022307335. info
  • PROKEŠ, Vladimír. Sbírka příkladů z obecné fyziky. [1. vyd.]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, 100 s. info
  • SEDLÁK, Bedřich a Roman BAKULE. Elektřina a magnetismus. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973, 324 s. info
  • FUKA, Josef a Bedřich HAVELKA. Elektřina a magnetismus. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, 674 s. info
  • SMITH, P. J. Lancelot. Test papers in physics : heat, light and sound; magnetism and electricity. London: Isaac Pitman and Sons, 1926, v, 139. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
2 průběžné písemné testy
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2009/FY2BP_CF2E/10338462/%20target=
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.