SZ6074 Kognitivní psychologie pro učitele

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Krása, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6074/01: Út 12:00–12:50 učebna 33, J. Krása
Předpoklady
Zahájené magisterské studium.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy a se stěžejními teoriemi kognitivní psychologie;
Jednotlivá témata přednášek jsou vybrána tak, aby je student mohl zužitkovat ve svém povolání a také, aby mohl vytvořit vlastní výzkum v tomto oboru.
Výklad učiva bude navazovat na znalosti z předmětu Úvod do pedagogiky a psychologie (druhy učení, myšlení, vnímání, představivost), Vývojová psychologie (vývoj kognitivních funkcí, Piagetova vývojová teorie) a Sociální psychologie (kategorizace, socializace).
Důraz je v přednáškách kladen na informace o konkrétních experimentech a výzkumech. Student získá teoretické znalosti týkající se vývoje různých poznávacích procesů i jejich vlivu na jedince. Student bude mít možnost reflektovat různé poznávací procesy i jejich funkci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
rozumět základním termínům kognitivní psychologie a bude je umět vysvětlit.
schopen popsat a vysvětlit několik klíčových teorií a modelů kognitivní psychologie.
porozumí užitečnosti empirických zjištění kognitivní psychologie při plánování a reflexi vlastní pedagogické praxe.
prohloubí si schopnost sebereflexe v oblasti kognitivně-psychologických jevů.
schopen reflektovat problematiku inkluze z perspektivy kognitivní psychologie.
Osnova
 • 1. Úvodní přednáška: kognitivní procesy a kognitivní psychologie, jednotlivé kognitivní procesy a jejich vymezení; vnímání: modality, jejich rozsah, specifika, jejich vývoj
 • 2. Vývoj řeči a komunikace: od kojeneckého věku do dospělosti, poruchy řeči, komunikační systémy jiných živočichů
 • 3. Vývoj pojmů a myšlení: kategorizace, inference, prekoncepce a miskoncepce, „myšlení“ jiných živočichů
 • 4. Druhy paměti: senzorická, pracovní, dlouhodobá, procedurální, deklarativní, episodická, sémantická
 • 5. Vývoj paměti: od kojeneckého věku do dospělosti, poruchy paměti
 • 6. Piagetova periodizace vývoje: fáze senzomotorická, předoperační, konkrétních operací a formálních operací
 • 7. Vygotského výzkumy: Achův experiment, myšlení v komplexech, pseudopojmech a pojmech, kulturně-historická teorie vzniku vyšších psychických funkcí
 • 8. Myšlení a představivost dítěte v předškolním věku: magické myšlení a jeho vliv v pozdějším věku
 • 9. Myšlení a představivost dítěte v mladším školním věku: tvorba prvních abstraktních pojmů, vývoj pojmu čísla, role matematiky v abstrakci
 • 10. Myšlení a představivost dítěte ve starším školním věku: vývoj individuálního názoru a kritického myšlení
 • 11. Pohádka a její role v kognitivním vývoji; Hra v dětství: typy herních situací, hra a kognitivní vývoj
 • 12. Teorie mysli a její vývoj, vědomí prvního a druhého řádu a jejich vývoj
 • 13. Evoluce lidské psychiky: evoluční psychologie; teorie o vzniku řeči a myšlení; evoluce jednotlivých modulů mysli
Literatura
  povinná literatura
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík - Rostislav Benák - Dagmar Brejlová - Jiř. Vydání první. Praha: Portál, 2002. 636 stran. ISBN 8071783765. info
 • EYSENCK, Michael W. a Mark T. KEANE. Kognitivní psychologie. Translated by Miroslav Filip. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 748 s. ISBN 9788020015594. info
  doporučená literatura
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Vyd. 5., V nakl. Portál 4. Praha: Portál, 2007. 143 s. ISBN 9788073672638. info
 • SEDLÁKOVÁ, Miluše. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie : mentální reprezentace a mentální modely. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 252 s. ISBN 8024703750. info
 • Psychologie. Edited by Rita L. Atkinsonová. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
 • ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 s. ISBN 80-210-0994-2. info
Výukové metody
Přednáška, skupinové diskuse, samostatná četba vybraných textů, tvorba seminární práce
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu student: • průběžně, dle zadání vyučujícího, studuje povinnou literaturu (odevzdává výtah z povinné literatury, popř. odpovídá na otázky vztahující se k povinné literatuře, • aktivně se zapojuje do výuky • zpracuje prezentaci či seminární práci na vybrané téma z kognitivní psychologie (odborná esej, výzkumná zpráva, přehled, recenze knihy). Text bude posuzován z hlediska akademických nároků na text: 1. množství citovaných zdrojů (minimálně 3 odborné publikace, dle normy APA), 2. uvádění zdrojů u všech přejatých informací, 3. míra přejatých citací by neměla přesáhnout 20 % textu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.